Nieuws - 6 september 2001

Vegetatiemodellen zetten beleidsmakers soms op verkeerde been

Vegetatiemodellen zetten beleidsmakers soms op verkeerde been

De huidige vegetatiemodellen die gebruikt worden om onder andere mogelijkheden voor natuurontwikkeling te beoordelen, zijn als gevolg van verkeerde aannames niet altijd even betrouwbaar, menen onderzoekers van Alterra.

Het gaat om modellen voor het evalueren van milieuscenario's waarbij de effecten van onder andere verdroging, verzuring en vermesting worden ingeschat. Beleidsmakers gebruiken de uitkomsten bijvoorbeeld om normen voor stikstofdepositie en randvoorwaarden voor natuur vast te stellen. Drs. Rolf Kemmers: "We moeten de uitkomsten van deze modellen, vooral voor natte gebieden, met omzichtigheid bekijken."

Volgens Kemmers en zijn collega's ir. Bas van Delft en ing. Peter Jansen gaat men er bij de huidige modellen ten onrechte van uit dat alleen de beschikbaarheid van stikstof bepalend is voor de plantengroei. Voor droge gebieden is dit vaak het geval, maar in de nattere gebieden is de beschikbaarheid van fosfor en kalium in de bodem veel belangrijker. Op de hogere zandgronden is bovendien het bodemvocht minstens zo bepalend voor de plantengroei als stikstof, terwijl dit in de huidige modellen slechts in beperkte mate is meegenomen. De onderzoekers komen tot deze conclusie op basis van meetgegevens over veertig natuurterreinen verspreid over heel Nederland.

Gezien de gebrekkigheden in de huidige vegetatiemodellen moeten beleidsmakers en andere gebruikers niet teveel geloof hechten aan de uitkomsten, menen de onderzoekers, al weten ze niet precies hoe onzeker de modellen nu zijn. Dit zou volgens hen nader uitgezocht moeten worden. | H.B.