Wetenschap - 13 juni 2002

Van der Ploeg komt tot andere cijfers dan het LEI

Van der Ploeg komt tot andere cijfers dan het LEI

Vervolg van pagina 1

Ook de inkomsten uit plattelandsvernieuwing zijn volgens Van der Ploeg groter dan tot nog toe gedacht. Zo was de totale extra toegevoegde waarde van verdieping en verbreding in 1998 voor de hele sector vierhonderd miljoen euro. Herfundering bracht alle agrarische gezinnen gezamenlijk ruim een miljard euro extra op. Al deze cijfers suggereren dat er een forse omslag in de landbouw gaande is. Verschillen met eerdere cijfers van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) verklaart Van der Ploeg onder meer door een andere definitie van begrippen.

Dr Huib Silvis van het LEI, die op verzoek van de redactie reageert op het boek, beaamt de algemene strekking van het boek dat bedrijfsvernieuwing een belangrijke ontwikkeling is waar veel boeren zich mee bezighouden. Maar Silvis vindt wel dat een aantal zaken in het boek onderbelicht blijven. Zo daalt het aantal boerenbedrijven in Nederland fors, neemt de gemiddelde omvang van bedrijven toe en nemen grootschalige bedrijven een steeds groter deel van de productie voor hun rekening. Dat wijst op een onmiskenbare trend van schaalvergroting, zegt Silvis. Hoe de cijfers eruit zien, hangt voor een groot gedeelte af van de definitie van begrippen, constateert ook hij.

Silvis: "Ik wil niet als tegenhanger van Van der Ploeg voorgesteld worden, want voor een groot gedeelte ben ik het met hem eens. Maar plattelandsvernieuwing wordt door Van der Ploeg wel erg breed opgevat. Daardoor valt er veel onder en vallen de cijfers hoog uit. Maar natuurlijk is vernieuwing voor boeren van belang. Net als voor alle andere sectoren."

"De cijfers over inkomsten uit plattelandsvernieuwing zijn bij Van der Ploeg hoger omdat hij neveninkomsten meerekent zoals sociale uitkeringen, inkomsten uit arbeid van buiten het bedrijf en rente op belegd vermogen. Die inkomsten zijn wel van belang om het landbouwbedrijf voort te zetten, maar het is natuurlijk geen landbouw."

De LEI-onderzoeker zegt zich verder zorgen te maken of de beloning die boeren en tuinders uit plattelandsvernieuwing halen wel hoog genoeg is in relatie tot de inspanningen. | J.T.

Kleurrijk Platteland, zicht op een nieuwe land- en tuinbouw. Uitgeverij Van Gorcum, ISBN 9023238133, 25 euro.