Nieuws - 1 januari 1970

Van Hall Larenstein en Wageningen UR: een unieke combinatie

Van Hall Larenstein en Wageningen UR: een unieke combinatie

Van Hall Larenstein en Wageningen UR: een unieke combinatie


De besturen van Van Hall Larenstein en Wageningen UR stellen voor om het
Van Hall Instituut en Hogeschool Larenstein met ingang van 1 januari 2004
onderdeel te laten uitmaken van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
Dit voorstel is uitgewerkt in een businessplan. Onderstaand worden de
belangrijkste overwegingen en kenmerken van de bestuurlijke concentratie
kort samengevat.

In april 2001 hebben Van Hall Larenstein (VHL) en Wageningen UR (WUR)
gezamenlijk de intentie uitgesproken om intensief samen te werken. Toen is
ook afgesproken om op termijn over te gaan tot een vorm van bestuurlijke
concentratie. Het voorstel in het businessplan is daarvan de uitwerking.
De markt voor hoger onderwijs en onderzoek is volop in beweging. Er spelen
meerdere belangrijke ontwikkelingen tegelijk.
De markt wordt steeds complexer. Denk bijvoorbeeld aan de
internationalisering en aan de toenemende concurrentie van zowel publieke
als private instellingen op die markt. Instellingen moeten steeds vaker en
steeds sneller innoveren en tegelijkertijd staat de overheidsbekostiging
onder druk. De verhoudingen tussen het wetenschappelijk onderwijs en het
hoger beroepsgericht onderwijs zullen gaan veranderen als gevolg van de
introductie van het bachelor-master-stelsel. Dat kan resulteren in een
verscherping van de onderlinge concurrentie dan wel in het ontwikkelen van
nieuwe combinaties van HBO en WO. Algemeen is de verwachting dat er over
enkele jaren nog maar een beperkt aantal hoger onderwijs clusters over
blijft.
Tot slot is er in de ‘groene sector’ (ruim gedefinieerd met de termen
landbouw, voeding, handel, dieren, natuur, milieu, water en landschap) veel
aan de hand en dat noopt tot een heroriëntatie van de sector en dus ook van
de kennisinstellingen, die daarvoor werkzaam zijn.

In het boven geschetste krachtenveld past ons streven naar een bestuurlijke
concentratie. De belangrijkste redenen hebben wij hieronder kort
uiteengezet:
1. Om in de boven geschetste markt overeind te blijven is een grote,
flexibele en stevige organisatie nodig. Kleine instellingen zullen het
op den duur niet redden. De combinatie VHL-WUR zal een aantrekkelijke
samenwerkingspartner zijn, zowel in Nederland als in het buitenland,
omdat we samen veel te bieden hebben.
2. Om onze taken van onderzoek, opleiding, kennisoverdracht en innovatie
goed te kunnen uitvoeren en om een wezenlijke bijdrage aan de
heroriëntatie van de sector te kunnen leveren, is het zaak om de
krachten te bundelen. Samen kunnen we deze opgaven beter vervullen dan
apart.
3. De besturen van VHL en WUR willen een duidelijke positionering van hbo-
en wo-opleidingen en kiezen er voor om één gezamenlijk stelsel van
bachelor- en masteropleidingen tot stand te brengen onder gezamenlijk
bestuur. Binnen dat stelsel worden ook afstemmingsmogelijkheden benut.
Een soortgelijke ontwikkeling is op meerdere plaatsen in het land waar
te nemen (Amsterdam, Zwolle, Groningen, Utrecht).
4. De vraag naar hoger opgeleiden groeit nog steeds. Om “onze