Organisatie - 10 januari 2008

VHL-voorzitter Schaper plotseling opgestapt

Erica Schaper, collegevoorzitter van Van Hall Larenstein, heeft op 20 december per direct ontslag genomen. Aanleiding was een brief van de raad van bestuur van Wageningen UR aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de hogeschool, waarin staat dat de managementstructuur bij de hogeschool moet veranderen. Tijdens de vergadering van de GMR op 19 december, waar de brief werd uitgedeeld, is Schaper direct opgestapt. De raad van bestuur heeft de brief weer ingetrokken.

In de brief doet de raad van bestuur een voorstel over een nieuwe bestuursstructuur van de hogeschool. De raad wil het college van bestuur van VHL vervangen door één directeur die eindverantwoordelijk is en een directielid dat zich vooral op de bedrijfsvoering richt, zoals gangbaar is bij andere WUR-onderdelen. Verder wordt een aantal punten genoemd die de komende jaren verbeterd moeten worden, waaronder de studenteninstroom, de onderwijskwaliteit en de samenwerking tussen de locaties en met Wageningen Universiteit.
Schaper en ook de GMR-leden vonden dat daarmee een te negatief beeld van Van Hall Larenstein werd gegeven. Toen zowel Schaper als medebestuurder Martin Jansen te kennen gaven dat ze zich niet konden vinden in de inhoud, kregen beiden instemmend applaus van de GMR-leden. Schaper verliet onmiddellijk de vergadering en liet de volgende dag weten haar functie per direct neer te leggen. ‘Ik kan mij niet vinden in de manier waarop de raad van bestuur de situatie van Van Hall Larenstein analyseert, en ik wil geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de kloof die ik ervaar tussen de beleving van de organisatie en die van de raad van bestuur’, liet Schaper schriftelijk weten aan de hogeschoolmedewerkers. Verder wil Schaper geen commentaar geven. ‘Het is belangrijk dat de raad van bestuur hier informatie over verstrekt en bepaalt hoe het verder gaat lopen.’
Collegelid Martin Jansen vertelde bij zijn nieuwjaarstoespraak op 7 januari in Velp dat hij tijdens de kerstvakantie had nagedacht. ‘Ik zie wel aanknopingspunten om door te gaan, anders had ik hier niet gestaan’, zei hij. Maar er moet wel aan gewerkt worden, voegde hij eraan toe.
De raad van bestuur betreurt het vertrek van Schaper, zegt woordvoerder Simon Vink. ‘Jammer dat het stante pede is gebeurd. Maar de toelichting van het hoe en waarom van haar vertrek is aan Erica Schaper. De brief is kennelijk verkeerd geïnterpreteerd. Toen er commotie over ontstond tijdens de vergadering is de brief teruggetrokken. Er komt nu een nieuwe brief over een nieuwe managementstructuur. De discussie daarover wordt deze week op de drie locaties gevoerd.’
Het probleem was volgens GMR-voorzitter Ad Bot ook dat rector Martin Kropff tijdens de GMR-vergadering om instemming vroeg voor de wijziging, zonder alle stukken ter onderbouwing in te brengen. ‘De raad van bestuur verlangde op voorhand instemming met een vergaande wijziging. Schaper moet snel worden opgevolgd en kandidaten moeten duidelijkheid krijgen. Dat is lastig te combineren met de procedures van de medezeggenschap’, aldus Bot.
De hele GMR-bijeenkomst werd aan het vraagstuk van de wijziging van de managementstructuur gewijd. Belangrijke agendapunten en hete hangijzers als de instellingsfusie, de ICT-reorganisatie en de sluiting van de laatste afdeling van het Van Hall Instituut in Groningen kwamen niet meer aan bod en worden besproken bij de GMR-vergadering op 16 januari in Leeuwarden.