Nieuws - 4 februari 2010

VHL vooruit. Een stap voorwaarts of een sof?

De afgelopen weken kwam er bij Van Hall Larenstein veel kritiek naar buiten over VHL Vooruit, de strategische toekomstplannen voor Van Hall Larenstein. Bezorgde medewerkers voelen zich niet gekend in het proces. Is VHL Vooruit een stimulans om over de toekomst na te denken?

21-VHL-Vooruit-GA--20100128.jpg
Gerrie Koopman, secretaris medezeggenschapsraad Van Hall Instituut, GMR-lid en docent bij Milieukunde (VHL Leeuwarden): 'Het programmabureau dat de communicatie regelt en de bijeenkomsten belegt, zit in Wageningen.
Die mensen hebben geen flauw idee wat er zich in Leeuwarden afspeelt, laat staan dat ze er ooit zijn geweest. Als dit een voorteken is van hoe het verdergaat in de toekomst, denk ik dat een volledige fusie tussen de beide instellingen verder weg is dan ooit.
Dat er in Leeuwarden zoveel commotie is, is te wijten aan de gebrekkige communicatie. Als je mensen niet bereikt en het lijkt vervolgens ineens of alles al in kannen en kruiken is, dan zetten mensen de hakken in het zand. Het is absoluut geen onwil, maar mensen hebben het gevoel dat er over hun hoofd heen wordt beslist. We zijn elkaar onderweg kwijtgeraakt, dus we moeten elkaar terugvinden. Daarom is het nodig een pas op de plaats te maken. Anders is het alsof de trein maar doordendert.'
Ingrid de Vries, lid van de VHL Vooruit werkgroep Operational Excellence en medewerker Marketing en Communicatie (VHL Wageningen):
'VHL Vooruit is echt nodig. De grootste klacht van studenten is dat ze zich slecht geïnformeerd voelen. Ook in de Keuzegids Hoger Onderwijs scoren we op dit onderdeel slecht. Als je kijkt naar de gehele organisatie klopt dat ook wel.
Het is heel leuk om in een werkgroep naar de toekomst te kijken. We werken met een heldere opdracht. Nu verschillen veel processen per locatie. Als een student van de ene locatie een vak op de ander locatie wil volgen, is dat erg lastig en onduidelijk. Wij denken dat het beter is om dat te stroomlijnen.
In verschillende sessies kunnen de betrokkenen input geven, daarmee krijgen we helder waar het precies over gaat. Eén van de ideeën is een personal page. We zijn nu aan het kijken welke informatie daar precies op moet. Definitieve keuzes hebben we nog niet gemaakt.'
Ad Woudstra, voorzitter opleidingscommissie Tuin- en Landschaps-inrichting en docent (VHL Velp), schreef namens de opleidingscommissie een kritische brief aan de directie:
'Het is geen stap achteruit om naar de toekomst te kijken, maar dit proces is niet handig. Een besloten kring broedt op een plan en anderen werken dat vrij autonoom uit tot implementatieniveau. Pas daarna kan de opleidingscommissie het lezen en reageren. We voelen ons miskend. Ik vind het beter om eerst met een brede discussie te beginnen. Nu zit er veel werk in de plannen;  dan is het moeilijk om daar nog op terug te komen.
Samenwerken in schools - vergelijkbaar met de science groups van Wageningen UR - vinden we bijvoorbeeld een verkeerd uitgangspunt. Samenwerken begint met elkaar beter leren kennen, dan moet de rest vanzelf gaan. Dat is beter dan weer iets nieuws in de organisatie optuigen. Ook een personal page waarop studenten in een oogopslag zien wat ze moeten doen, is de verkeerde volgorde. Eerst moeten de processen zelf geolied lopen. Zo'n personal page is de slagroom op de pudding. Laten we dan ook beginnen met de pudding.'
Simone Geelkerken, tweedejaars student Biotechnologie (VHL Leeuwarden), lid medezeggenschapsraad Van Hall Instituut, GMR- lid:
'VHL Vooruit kan alleen slagen als er draagvlak is. Mensen voelen zich nu top down benaderd. Sommige docenten kunnen bijvoorbeeld niet op de werkconferenties komen omdat ze dan les moeten geven. Bij studenten leeft het plan helemaal niet. Ik denk dat het goed is als directeur Ellen Marks in een pauze een korte presentatie komt geven.
Zelf ben ik erg enthousiast. Als ik met mijn medestudenten praat zien zij de voordelen ook. Het is bijvoorbeeld goed om het werkveld meer bij de school te betrekken. Dat kun je nooit genoeg doen. Een betere doorstroming naar Wageningen Universiteit vind ik ook belangrijk.
Ik ben wel het aller-positiefst van de medezeggenschapsraad. Anderen vragen zich af welke problemen VHL Vooruit oplost. Ik ben het daar niet mee eens. We moeten niet pas wat gaan doen als er al een probleem is. Mijn walkman was goed, maar mijn iPod is beter.'
Dennis de Jager, voorzitter medezeggenschapsraad Larenstein, secretaris GMR en docent bij Land- en watermanagement (VHL Velp):
'De uitkomsten van het hele traject, waarin vier teams mochten dromen, leveren mij persoonlijk het gevoel op van een natte wind. Bijvoorbeeld bij het idee van een personal page waarop een student onder andere kan zien hoe laat hij of zij waar college heeft. Maar ik hoor niemand die het een fantastisch idee vindt. Je kunt wel zo'n portal ontwikkelen, maar als de systemen erachter niet kloppen, lost dat de problemen in de dagelijkse kwaliteit niet op. Ook het community-idee uit de werkgroep onderwijsconcepten is overbodig. Studenten vormen allang een community, op school en via chatprogramma's, sms en Hyves. Daar hebben ze ons niet voor nodig. Het idee achter VHL Vooruit is best goed, maar nu kost het veel geld terwijl er nutteloze zaken worden ontwikkeld.'
Ellen Marks, algemeen directeur VHL:
'Naast het feit dat het voor iedere instantie goed is om iedere vier of vijf jaar de strategie onder de loep te nemen, zijn er twee belangrijke aanleidingen voor het heroverwegen van de strategie. Ten eerste hebben we meer studenten nodig, zodat we meer financiële armslag krijgen om in het onderwijs te investeren. Het groene domein is in trek en onze opleidingen worden goed geaccrediteerd, maar dat weten we niet te verzilveren in de groei van het studentenaantal. Ten tweede zijn de werkprocessen bij de hogeschool niet altijd efficiënt ingericht.
VHL Vooruit is niet overal goed geland, dat is jammer. De afgelopen weken hebben we bruikbaar commentaar gekregen. De terugkoppeling mag nog adequater en dat gaan we doen. Voortaan wordt VHL Vooruit in de teammeetings van de opleidingen besproken. En plenaire bijeenkomsten vinden plaats op roostervrije dagen. Voor ons is dit ook leerzaam. Het is jammer als er ruis ontstaat in dit belangrijke proces.'/Alexandra Branderhorst en Stijn van Gils