Nieuws - 13 januari 2010

VHL krijgt overkoepelend lectoraat natuurbeheer

Drie lectoren staan straks aan het roer van een nieuw lectoraat voor natuurbeheer bij Van Hall Larenstein in Velp. In Leeuwarden komt er een nieuwe lector Melkveehouderij. Minister Verburg stelde afgelopen herfst extra geld beschikbaar.

Van Hall Larenstein stelt binnenkort drie nieuwe lectoren aan om het lectoraat 'Deltaplan Natuurbeheer' vorm te geven. De drie nemen vanuit verschillende richtingen het landschap onder de loep, namelijk vanuit de cultuurhistorie, de ecologie en de economie. 'We willen laten zien dat de ecologische waarden van natuur samenhangen met de geschiedenis en met de economische mogelijkheden voor het behoud en beheer ervan', zegt opleidingsdirecteur Bos- en natuurbeheer Hans van Rooijen. Hij denkt aan in onbruik geraakte landbouwgebieden waar kansen liggen voor nieuwe natuur en recreatie. 'De toegevoegde waarde van dit lectoraat zit 'm in de integrale aanpak. Dat past ook in onze ambitie om landgoed Larenstein te profileren als kenniscentrum', aldus Van Rooijen.
Hoogleraren
Aan iedere lector wordt een hoogleraar gekoppeld. Daaromheen wordt een kenniskring opgericht en een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het werkveld. De hoogleraren komen uit Groningen, waar opleidingen op het gebied van landschapsgeschiedenis en rurale economie worden gegeven, de Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit. Het ministerie van LNV stelt vier jaar lang 120.000 euro per jaar beschikbaar voor de lectoraten. Ook verschillende fondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, leveren een bijdrage.
Melkvee
Het ministerie financiert ook een nieuw lectoraat Melkveehouderij in Leeuwarden. Dit lectoraat sluit aan bij de opleidingen Dier- en veehouderij en Bedrijfskunde en agribusiness. De nadruk komt te liggen op ondernemerschap. Ook legt het een verbinding tussen het onderwijs en de nieuwe Dairy Campus in Leeuwarden.
Lector
Een lectoraat, een soort leerstoel voor hogescholen, draagt bij aan deskundigheidsbevordering en onderwijsvernieuwing. Ook slaan lectoren een brug tussen het onderwijs en het werkveld. Van Hall Larenstein heeft sinds 2004 al zeven lectoren en twee erelectoren aangesteld, onder meer op gebied van voeding, waterbeheer en dierenwelzijn.