Nieuws - 11 juni 2009

VERVUILD RIVIERSLIB

Minister Cramer gaat de regels voor het storten van vervuild slib aanscherpen. Ze maakt echter een uitzondering voor plassen in het rivierengebied waar rivierslib wordt gestort. Een terechte beslissing, vindt Tim Grotenhuis van de sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit, tevens lid van de commissie die de minister adviseert over dit thema.

‘Baggeren van riviersediment dat in de jaren zestig en zeventig vervuild is met ondermeer PCB’s, vind ik een goede zaak. Het is niet handig om die klasse B-sedimenten in de rivier te laten. Door de klimaatverandering valt er meer regen en komen de sedimenten door meer stroming intensiever met water in contact, waardoor verontreinigingen sneller in het ecosysteem belanden. Je kunt dit sediment verantwoord opbergen in buitendijkse zandputten. De vervuiling neemt niet toe en je hebt je slib afgeschermd.
Tot maart van dit jaar mocht sediment van klasse B ook in binnendijkse zandwinputten worden gebruikt om de plas ondieper te maken, maar nu zijn alleen schone sedimenten of grond, klasse A, toegestaan. Dit is een nuttige toepassing, want hierdoor maak je de vaak zeer diepe zandwinput ondieper en scherm je diep grondwater, wat vaak voor drinkwater wordt gewonnen, af van het oppervlaktewater. Ook kan het ondieper maken van een plas biologisch interessant zijn omdat je dan plantengroei krijgt die door de grote diepte eerst niet mogelijk was.
Een derde categorie zandwinput is de locatiespecifieke zandwinput, binnendijks of buitendijks. Hier bepalen locale omstandigheden welke categorie sedimenten je nog verantwoord kunt gebruiken om de plas ondieper te maken. Als de locale omstandigheden het toelaten kun je hiervoor dus nog klasse B-slib gebruiken. De bewoners bij de Grote Veenderplas bij Lunteren waren bezorgd over het storten van slib omdat hun drinkwater wordt gewonnen uit het diepe grondwater. Maar een veertien meter dikke kleilaag tussen het grondwater en het water van de plas voorkomt dat eventuele verontreinigingen van gestort sediment hierin kunnen lekken. Daarnaast blijkt het gebruikte sediment zelfs schoner te zijn dan klasse A kwaliteit, dus er is geen gevaar voor deze drinkwaterput. In gevallen dat lokale omstandigheden het storten van meer vervuild sediment toelaten, moet je wel de vinger aan de pols houden en de situatie monitoren en ingrijpen als dit noodzakelijk is.’