Nieuws - 1 januari 1970

Triticale beste alternatieve voedergewas

Triticale beste alternatieve voedergewas

Triticale beste alternatieve voedergewas


Snijmaïs en gras zijn nog steeds de meest perspectiefrijke voedergewassen,
zo blijkt uit vergelijkend literatuuronderzoek van Praktijkonderzoek
Veehouderij (PV). In opdracht van het Productschap Zuivel ging het PV op
zoek naar alternatieven voor deze gewassen. Triticale, een kruisingsproduct
van tarwe en rogge, lijkt de beste papieren hebben.

In Nederland worden weinig alternatieve voedergewassen geteeld. Daarom
heeft het PV vooral buitenlandse literatuur nageplozen op voor- en nadelen
van zowel ruwvoer- als krachtvoergewassen. Vergeleken werden onder andere
triticale, quinoa (‘incarijst’), lupine en luzerne. Triticale scoort
hierbij het hoogst. Het gewas is goed in te passen bij graslandvernieuwing
en in vruchtwisseling met snijmaïs. De opbrengst van triticale is hoger dan
van gras. Andere alternatieve voedergewassen komen duidelijk slechter uit
de bus. Voor veel gewassen geldt dat de perspectieven flink kunnen toenemen
wanneer meer energie wordt gestoken in onderzoek en ontwikkeling. Nieuwe
rassen en verbeteringen in de teeltmethoden zouden de opbrengst en
voederwaarde van een aantal gewassen kunnen verhogen. Maïs gold in de jaren
zestig ook niet als een erg kansrijk gewas. Nederland zou te koud zijn en
de opbrengsten werden te laag gevonden. Na veel onderzoek en
praktijkervaring is maïs tegenwoordig echter het tweede voedergewas in
Nederland.
Er zijn voor triticale nog veel knelpunten die de concurrentie met gras en
snijmaïs in de weg staan. Toch kunnen verschillende argumenten ervoor
pleiten alternatieve voedergewassen op te nemen in het bouwplan.
Voorbeelden zijn een goede droogtetolerantie van het gewas, een gunstige
invloed op het organische stofgehalte en de bodemstructuur, een vroeg
oogsttijdstip en specifieke voederwaarden. Veel van de onderzochte
alternatieve gewassen kunnen in specifieke situaties heel aantrekkelijk
zijn. Triticale bijvoorbeeld lijkt aantrekkelijker als ruwvoergewas dan als
krachtvoergewas. Voor krachtvoer is de teelt nogal bewerkelijk. |
L.d.B.