Nieuws - 1 januari 1970

Triqua zuivert afvalwater met membraanbioreactor

Triqua zuivert afvalwater met membraanbioreactor

Triqua zuivert afvalwater met membraanbioreactor

Triqua was een van de genomineerde bedrijven voor de ondernemersprijs van de Landbouwuniversiteit die vorige maand werd uitgereikt. Het bedrijf springt in op de groeiende markt voor waterzuiveringstechnologie. Met zijn membraanbioreactoren zijn afvalwaterstromen tot bijna nul te reduceren


Grondwater is duur. Bedrijven betalen inmiddels zeventien cent per kuub en naar verwachting verdubbelt die prijs binnenkort. Tegelijkertijd stelt de overheid steeds strengere eisen aan afvalwaterlozing. Dat maakt hergebruik van afvalwater voor veel bedrijven lonend. Door bijvoorbeeld na het spoelen van apparatuur het vuile water zodanig te zuiveren dat het opnieuw is te gebruiken, hoeven de bedrijven minder te lozen, en ze hoeven minder schoon water op te pompen

Ir. Lex van Dijk zag drie jaar geleden een markt in afvalwaterzuivering. Samen met Guido Roncken zette hij het bedrijf Triqua op, dat zich specialiseert in technologische oplossingen voor de afvalwaterproblematiek, met als doel de waterkringloop binnen een bedrijf zo goed als geheel te sluiten. Inmiddels is Triqua uitgegroeid tot tien medewerkers die samen een omzet maken van anderhalf miljoen gulden

Het sluiten van waterkringlopen is voor bijvoorbeeld de voedingsindustrie, de olieverwerkers, de inktindustrie en sommige boeren pas sinds enkele jaren interessant. De grootste waterverbruikers - de papierfabrieken - proberen het waterverbruik al langer terug te dringen. Zo gebruikten papierfabrieken dertig jaar geleden nog honderd tot tweehonderd liter leiding- of grondwater per kilo papier voor het losweken van cellulosevezels. Al het hete afvalwater verdween in de rivier. Dankzij grootschalig zeven en filteren is nu nog maar zo'n acht liter water per kilo papier nodig

Slib

Om nog meer water te hergebruiken is echter een nieuwe zuiveringstechniek nodig. Bij een papierfabriek in Friesland probeert Triqua de waterkringloop voor 99 procent te sluiten. Daartoe test het in de fabriek een membraanbioreactor. In die reactor wordt de conventionele biologische zuivering gecombineerd met de nieuwe membraantechnologie. Bij zuivering met membranen wordt het afvalwater onder hoge druk door een membraan geperst waardoor slib, maar ook bacteriën, van het water worden gescheiden

Membraanbiozuivering - een idee dat oorspronkelijk uit Japan komt - werd een trend doordat de productie van membranen goedkoper werd. Door de combinatie van biologische zuivering en membraanzuivering kan de concentratie bacteriën in het systeem veel groter zijn, legt Van Dijk uit. Bij biologische zuivering moet het water stilstaan omdat de bacteriën anders niet bezinken; de concentratie bacteriën kan dan nooit hoger zijn dan vijf gram per liter. In de membraanbioreactor doorloopt het water een kringloop. De biomassa wordt door de membraantechnologie gescheiden van het water. De concentratie bacteriën kan in een membraanbioreactor zes tot zeven keer groter zijn dan in een conventionele bioreactor, waardoor het zuiveringsproces veel sneller verloopt en de membraanbioreactor tot twintig keer kleiner kan zijn

Volgens Van Dijk kan de papierfabriek de membraanbioreactor in drie jaar terugverdienen. In het geval van de papierfabriek heeft het systeem nog een extra voordeel. De thermische vervuiling is minder groot geworden omdat het warme afvalwater niet meer wordt geloosd maar in de productie wordt hergebruikt. Daarvoor moest Triqua wel bacteriën vinden die bij zestig tot zeventig graden celcius kunnen leven

Grondstoffen

Dergelijke innovaties vereisen onderzoek. Triqua werkt hierbij geregeld samen met de Landbouwuniversiteit, ondermeer met de sectie Milieutechnologie. Deze onderzoekt behalve membraanbioreactoren met aërobe bacteriën ook anaërobe waterzuiveringssystemen. Volgens prof. dr ir Wim Rulkens van de sectie Milieutechnologie is de toekomst aan combinaties van verschillende technologieën, zoals anaërobe en aërobe microbiële zuivering, gecombineerd met fysieke zuiveringsmethoden zoals filteren

De implementatie van die technieken moet voorafgegaan worden door een analyse van de afvalstromen in het bedrijf. Rulkens: Vaak worden verschillende afvalstromen nog bij elkaar gevoegd terwijl het beter is die uit elkaar te houden, zodat ze apart gezuiverd en hergebruikt kunnen worden.

Rulkens wil nog een stap verder gaan dan alleen hergebruik van afvalwaterstromen; tegelijkertijd zou je moeten kijken naar de mogelijkheden van hergebruik van de grondstoffen in het afvalwater. Dat maakt het gebruik van nieuwe technologie economisch rendabel.

Behalve met de sectie Milieutechnologie werkt Triqua samen met de sectie Levensmiddelenleer en de sectie Proceskunde. Van Dijk: Daarom zijn we ook gevestigd in Wageningen. Er is hier een kenniscentrum en daar willen we gebruik van maken. De naam Triqua verwijst naar drie verschillende actoren in het proces: de klant, het bedrijf zelf, en externe onderzoekers die kennis bijdragen

Triqua ziet daarnaast graag samenwerking van klanten onderling. Van Dijk: Behalve het sluiten van de waterkringloop binnen oon bedrijf, kun je ook kijken of de afvalwaterstromen van verschillende bedrijven of wooncomplexen op elkaar afgestemd kunnen worden. Wat afval is voor de een kan voor de ander, na zuivering, juist bruikbaar zijn. Triqua heeft nog weinig ervaring met dergelijke samenwerking, maar houdt deze mogelijkheid wel in het oog


Foto Guy Ackermans

:De bommen zijn olie op het vuur, mailt de Servische student Boris - een valse naam just in case - aan zijn Nederlandse collega's van de internationale studentenvereniging Aegee. Het westers argument dat Milosevic de Kosovaren ongeacht de NAVO-aanvallen op de vlucht had gedreven, is volgens hem niet waar. De bommen zijn de belangrijkste oorzaak. Door de NAVO-acties hebben steeds meer Serviërs de kant van Milosevic gekozen. De studenten vrezen dat hij aan de macht zal blijven, en straks helemaal ongestoord zijn gang kan gaan in Kosovo. Een andere student laat weten: Kill Milosevic if necessary, I don't care, just don't kill the people of Serbia instead. Observant

Enkele Tilburgse docenten dreigen de afgenomen tentamens van vorige maand met terugwerkende kracht te annuleren. De actievoerende docenten willen zo de universiteit tot een beter loonbod dwingen. De studenten zullen niet blij zijn dat ze voor niets een tentamen hebben gedaan. Het is misschien heel zielig, zegt de actiecoördinator. Maar bij acties in de publieke sector hoort nu eenmaal overlast. Als vuilnismannen staken, zitten mensen ook in de rotzooi. Univers

Dit abces moet worden opengesneden, stelde Roginald Moreels, de Belgische staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, in 1995 bij zijn aantreden. De voormalig oorlogschirurg reorganiseerde het departement waar het eigenbelang het had gewonnen in onze relatie met partnerlanden. Hij verzet zich tegen de politiek om alleen te investeren in landen met een goed bestuur, zoals zijn Nederlandse collega Herfkens doet. We hebben de plicht om ook in de landen waar het bestuur nog niet goed is, bij te dragen aan de opbouw van de overheid. Solidariteit met de armsten der armen is nog altijd een van de eerste taken van internationale samenwerking. Als ethiek ten koste gaat van effectiviteit, dan moet dat maar, want ethiek is uiteindelijk duurzamer dan effectiviteit. Ik geloof diepgaand in een chaotische evolutie van maatschappijen in plaats van een lineaire ontwikkeling. Internationale Samenwerking

Studenten moeten een academiebelasting betalen. De studentenbonden vragen hier al jaren om, om het stelsel van studiefinanciering in stand te houden, en ze krijgen nu steun van economisch topambtenaar Sweder van Wijnbergen. Zijn idee: Geef studenten hun opleiding cadeau en haal de kosten terug via een speciale belasting op het latere inkomen. Volgens Van Wijnbergen is het huidige collegegeld veel te laag, omdat een academische opleiding individuen een rendement oplevert van twaalf procent. Door het te lage collegegeld gaat er een subsidiestroom van arm naar rijk, aldus de topambtenaar. De academiebelasting moet dit rechttrekken. Cursor

De marktversie van de academiebelasting is fund raising bij afgestudeerden. Daar is Richard Boardman van Harvard University, die de afgelopen jaar zo twee miljard dollar bij elkaar bracht, bedreven in. Harvard vraagt een collegegeld van 32 duizend dollar per jaar en armere studenten die dit geld min of meer cadeau hebben gekregen, willen na de studie dolgraag iets terugdoen. Het is de kunst om geldgevers daadwerkelijk te interesseren voor wat je als universiteit aan het doen bent, aldus Boardman. Als de gever zich namelijk bij het project betrokken gaat voelen, dan wil hij op een gegeven moment niets liever dan meewerken om het te laten slagen. Een projectvoorstel netjes op papier uitwerken is onvoldoende, het persoonlijke contact is cruciaal, aldus Boardman. U-Blad

De coöperatie Cebeco komt weer dichter bij de boeren staan, voorziet David Luteijn, voorzitter van de Cebeco Groep. Veel verwerkende industrieën, coöperatief of niet, kruipen dichter naar de boer en tuinder toe. Dat past bij de vraag naar traceerbaarheid van de herkomst van het product. Tot voor kort werkten we in het belang van de regionale coöperaties, waarvan boeren en tuinders uiteraard wel de achterban vormen. Nu zullen we de activiteiten meer rechtstreeks afstemmen op het belang van de agrariërs, aldus Luteijn. Het gaat er niet om dat we veel geld verdienen. Werkmaatschappijen moeten helpen de positie van onze grondstoffenleveranciers te verbeteren. Cebecoscoop

De hongerdood van runderen in de Oostvaardersplassen schokt landbouw en politiek. Afgelopen winter stierven vijftig Heck-runderen in het natuurgebied, omdat er onvoldoende grasland beschikbaar was en beheerder Staatsbosbeheer de dieren niet bijvoedert. Die spreekt van uitgestelde sterfte van oude en zwakke dieren. Als een pony is verwaarloosd, staat de Dierenbescherming gelijk op het erf. En hier?, beklaagt landbouworganisatie LTO zich. LTO vindt dat boeren het beheer moeten overnemen. Staatsbosbeheer wijst dat af: Uitgaande van de modellen van het IBN-DLO is de huidige beheersmethode de beste. Oogst