Nieuws - 18 mei 2011

Transgene gewassen niet slechter voor milieu dan gangbare teelt

Gmo’s zijn niet per definitie slechter voor het milieu dan gangbare landbouwgewassen. De verschillen in duurzaamheid tussen Bt-katoen en gewone katoen zijn klein, en veel kleiner dan de verschillen in duurzaamheid van de katoenteelten in verschillende landen.

Dat stellen Wageningse onderzoekers in een rapport voor het ministerie van EL&I, dat 12 mei uitkwam. In Europa worden nauwelijks genetisch gemodificeerde organismen (gmo’s) verbouwd, maar Nederland importeert wel veel veevoer (soja, mais) van gentech-planten uit landen als Brazilie en de VS. Het ministerie wilde weten of die gmo’s slechter scoren op duurzaamheid dan het gangbaar veevoer.
Bt-gewassen zijn transgene planten die de katoen- of maisplant beschermen tegen bepaalde plaaginsecten. Daardoor kunnen boeren besparen op insecticiden en daarmee kunnen Bt-gewassen beter voor het milieu zijn dan gangbare gewassen, stellen de onderzoekers van Plant Research International en LEI. Maar bepalender voor de milieu-impact is of boeren zuinig met hun inputs omgaan en gebruik maken van actuele agro-ecologische inzichten, stellen de onderzoekers. En die praktijk verschilt enorm van land tot land.
‘Zo leidt het gebruik van Bt-katoen tot opbrengstverhogingen van 0 tot 83 procent ten opzichte van niet-Bt-katoen. De gemiddelde nationale katoenopbrengst in 2007/2008 verschilde echter met 566 procent, van 367 kilo per hectare in Burkina Faso tot 2077 kilo per hectare in Australie. Dit geeft duidelijk aan dat voor het verbeteren van de opbrengst naar een samenspel van factoren moet worden gekeken.’
Voorts importeert Nederland veel transgene soja, Roundup Ready soja, die resistent is tegen het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. De milieuprestaties van deze transgene soja zijn niet slechter dan bij gangbare soja, omdat bij die teelt ook schadelijke bestrijdingsmiddelen tegen onkruid worden ingezet. Maar ook niet beter, want na verloop van tijd wordt het onkruid resistent tegen glyfosaat en gaan de gebruikte doseringen van het herbicide voor de gmo-teelt omhoog. Ook wat betreft watergebruik zijn de verschillen tussen gmo’s en gangbare soja klein.
De expanderende sojateelt in Brazilie leidt tot houtkap in het Amazonegebied en schaadt daarmee de biodiversiteit, schrijven de onderzoekers, maar zowel gangbare als gmo-soja dragen hier aan bij. Als de Nederlandse regering wil sturen op duurzaamheid, is het zinniger om onderscheid te maken tussen verschillende landbouwsystemen en regio’s dan tussen gmo’s en niet-gmo’s, concluderen de onderzoekers.