Organisatie - 1 januari 1970

Taaltest Engels ook voor Nederlandse studenten

De universiteit gaat een drietal maatregelen nemen om de taalvaardigheid Engels van studenten aan de universiteit te verbeteren. Allereerst worden de toelatingseisen voor buitenlandse studenten verhoogd. Diezelfde eisen gaan ook gelden voor Nederlandstalige MSc-instromers van buiten Wageningen. Bovendien zouden alle MSc’ers, óók die afkomstig van de Wageningse bachelors, na toelating een toets Engels moeten afleggen op het Centrum voor Talenonderwijs (CENTA).

Dat staat in een besluit van de raad van bestuur dat ter bespreking naar de studentenraad is gestuurd.
Momenteel hoeven alleen MSc-kandidaten zonder Nederlands bachelordiploma aan te tonen dat zij de Engelse taal voldoende beheersen. Vanaf september 2005 zullen alle studenten, inclusief MSc-instromers afkomstig van Nederlandse hbo's en universiteiten, moeten voldoen aan de toelatingseis voor Engelse taalvaardigheid.
Die toelatingseis wordt bovendien verhoogd naar een minimum van 550 punten voor elk van de verschillende onderdelen schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en luistervaardigheid op de internationaal erkende TOEFL-test. Een lagere score wordt alleen getolereerd als de gemiddelde score minimaal de 580 punten haalt. Een vergelijkbare score op de IELTS-taaltest, die in tegenstelling tot TOEFL ook spreekvaardigheid test, voldoet ook.
De vijfhonderd Europese studenten die jaarlijks naar Wageningen komen via een beurzenprogramma van Socrates/Erasmus hoeven niet aan deze eisen te voldoen, omdat zij zich niet inschrijven voor een volledig masterprogramma maar slechts aanvullende vakken volgen.
Per komend studiejaar zouden alle studenten na toelating nog een toets Engels moeten ondergaan bij CENTA. Wie op de test minder dan vijftig procent van de maximale score haalt krijgt het advies niet te starten met de studie voordat de taalvaardigheid Engels aanzienlijk is verbeterd. Deze studenten mogen op kosten van de universiteit een basiscursus Engels doen. Studenten die tussen de vijftig en zestig procent scoren krijgen twee periodes de tijd om hun niveau te verhogen. Deelname aan de test en de cursus wordt echter niet verplicht gesteld. Studiecoördinatoren krijgen de opdracht de studenten dringend te adviseren de toets te doen. Het college van bestuur schat dat er jaarlijks tweehonderd studenten zijn die nog wel een cursus kunnen gebruiken. Dat is een kwart van de geschatte instroom in de MSc-programma's.
De raad van bestuur heeft ook geld vrijgemaakt voor het verzorgen van een cursus schrijfvaardigheid Engels. De cursus zal de komende twee studiejaren drie maal per jaar op proef worden gegeven door het centrum voor talenonderwijs. Het is de bedoeling van de raad van bestuur om het vak uiteindelijk op te nemen in het reguliere onderwijscurriculum van de universiteit. | G.v.H.