Nieuws - 12 september 2002

Studenten klagen over onderwijsroostering

Studenten klagen over onderwijsroostering

Door fouten en onvolledigheden in de roostering van het nieuwe studiejaar hebben veel studenten moeite met het maken van een studieplan. Studenten klagen over gebrek aan informatie in het planningsboekje en in het rooster op internet. Veel vakken die niet meer gegeven worden, staan nog wel in het rooster.

Gebrekkige informatie is niet het enige waar studenten over klagen; ook de programmering van een aantal bachelorsopleidingen levert problemen op. Een groep derdejaars biologen loopt mogelijk studievertraging op doordat vakken slecht gepland zijn.

Volgens de afdeling Onderwijs en Studentenaangelegenheden (OSA) van het bestuurscentrum ligt de oorzaak van de roosterfouten bij de leerstoelgroepen die wijzigingen niet tijdig hebben doorgegeven.

"De informatie is baggerslecht", klaagt Marianne Schokkenbroek, vijfdejaars student landinrichting. "In het planningsboekje van de opleiding staat alleen of vakken 's ochtends of 's middags gegeven worden. Er staan ook vakken in die al twee jaar niet meer gegeven worden." Het roosterboek op internet, waar precieze informatie over tijden en zalen zou moeten staan is volgens haar lang niet volledig.

Schokkenbroek somt een aantal voorbeelden op van roosterfouten waar ze in de eerste week tegenaan is gelopen. Zo zou Omgevingspsychologie volgens het planningsboekje in de eerste periode gegeven worden. Op het internet was echter geen informatie te vinden. Bij navraag bleek dat het vak vervangen is door een nieuw vak in een andere periode.

"Verder stonden we met een man of veertig te wachten voor het college Politicologie. De docent moest uit Nijmegen komen, maar kwam niet opdagen. Er werd ons door mensen van de vakgroep verteld dat het vak niet doorgaat deze periode omdat de detachering van de docent niet rond was gekomen."

Dieptepunt was volgens Schokkenbroek het college Inleiding Natuur en Samenleving. Het rooster voor het vak was pas vlak voor het begin van de collegeserie bekend gemaakt, maar er kwam geen docent opdagen. Schokkenbroek: "Het bleek dat de docent al enige tijd geleden was overleden." De vakgroep zag de fout pas toen het rooster uitkwam. "Ze hebben via hun eigen website nog geprobeerd door te geven dat het vak verviel, maar daar kijkt natuurlijk niemand op," aldus Schokkenbroek.

(Lees verder op pagina 5)

Studenten in problemen door slechte roosters

Vervolg van pagina 1

Schokkenbroek vindt het lastig dat er uiteindelijk maar weinig vakken over blijven die nog gevolgd kunnen worden. "Een afdelingsgenootje van mij had voor de vakantie een heel rooster samengesteld met haar studieco?rdinator," vertelt ze. "Nu blijkt dat ze de helft gewoon niet kan doen. Het wordt steeds moeilijker om vakken uit de oude programma's te volgen. Ik hoor van alle kanten dat studenten in de problemen komen."

Ook Ben Schaap, vierdejaars student Bodem Water Atmosfeer, is ontevreden over de roostering. "Er is een lijst uitgebracht met vakken die vervallen zijn, maar deze is slechts compleet tot vakcode H. Verder is de roostering alleen nog maar van het eerste blok bekend. Je kan dus niet plannen."

Schaap kent een aantal studiegenoten die in de problemen komen deze periode. "Van een PGO-vak is het bijvoorbeeld pas net bekend dat het in de eerste periode wordt gegeven. Mensen konden zich nog maar ternauwernood inschrijven. Tegelijkertijd hadden ze al andere vakken gepland die ze ook nog moeten doen," zegt Schaap.

Hij vindt het ook lastig dat het rooster alleen via internet wordt aangeboden. "Het is een ontzettend gezoek. Een meisje dat ik ken heeft problemen met de roostering. Ze heeft ook RSI en moet door dat rooster toch steeds met de computer werken."

Om de problemen te inventariseren verspreidt studentenbond WSO een klachtenformulier onder studenten. Studenten van verschillende opleidingen hebben al formulieren ingevuld. De klachten hebben vooral betrekking op onduidelijkheden over vakken uit oude programma's en fouten in de roostering.

Zo wordt gemeld dat in het roosterboek bij de nieuwe vakken van leerstoelgroepen niet beschreven staat voor welke oude vakken deze in de plaats zijn gekomen. Ook lijken oude vakken te zijn 'verdwenen'. Volgens de roostersite biedt de voormalige vakgroep nog maar twee oude vakken aan. Verder melden veetelers dat voor internationale MSc-studenten nauwelijks informatie in het roosterboek te vinden is. Wanneer wel informatie gegeven wordt is dit in het Nederlands.

Naast de gebrekkige informatievoorziening klagen studenten ook over een slechte programmering van hun bacheloropleiding. Derdejaars biologen die de specialisatie ecologie doen kunnen mogelijk niet binnen drie jaar hun bachelorsdiploma halen. In de eerste periode zijn volgens de ecologen nauwelijks interessante vakken gepland en in de vijfde periode juist teveel. De biologen gaan waarschijnlijk allemaal een beurs voor studievertraging aanvragen bij de universiteit.

Donderdagavond 5 september organiseerde de WSO een vergadering voor de gedupeerde biologen. "In eerste instantie wilden we kijken of de vakken uit de vijfde periode misschien deze periode gevolgd konden worden, maar veel van die vakken zijn nog niet af, omdat ze helemaal nieuw zijn," vertelt WSO-voorzitster Lieselotte Heederik.

Volgens Heederik zijn de oplossingen waar de opleidingsco?rdinator mee kwam niet toereikend. "Hij had een lijst met zes vakken die deze periode wel gevolgd kunnen worden," zegt Heederik. Voor twee van die vakken was echter al geen plaats meer en van twee andere was het rooster niet bekend.

De vijfde periode vormt volgens Heederik het grootste probleem. In plaats van de gebruikelijke tien zouden studenten achttien studiepunten moeten halen. "Voor de vijfde periode gaat iedereen waarschijnlijk financi?le compensatie aanvragen."

Fam Charko komt door de slechte planning in een lastig parket. "Er werd voorgesteld dat we alvast vakken uit de masteropleiding kunnen volgen," zegt de biologe. "Maar ik wil mijn masters misschien in het buitenland gaan doen. Nu moet ik daar waarschijnlijk een jaar mee wachten."

De oorzaak voor de slechte programmering en de roosterfouten ligt volgens Joke Marinissen, roostermaakster en opleidingsco?rdinator van BWA, bij de overgang naar het Bachelor-Masters-systeem. "Het is ontzettend moeilijk om het oude en nieuwe programma in elkaar te schuiven," vertelt Marinissen. "Het grootste probleem is dat oude vakken nog maar ??n keer gegeven worden. Er zijn zoveel opleidingen die dezelfde vakken willen volgen."

Marinissen wil de schuld voor onduidelijkheden in het roosterboek niet bij de leerstoelgroepen leggen. Volgens Fred Jonker van OSA echter hebben een aantal leerstoelgroepen wijzigingen niet tijdig doorgegeven. "We hebben alle leerstoelgroepen voor de vakantie formats gestuurd met daarin de informatie zoals die bij ons bekend is," vertelt Fred Jonker van OSA. "Als zij geen wijzigingensformulieren terugsturen gaan we ervan uit dat vakken nog gewoon gegeven worden. Maar sommige leerstoelgroepen hebben botweg niet gereageerd." Volgens Jonker is dit de reden dat het rooster zoveel fouten bevat.

Lieselotte Heederik van de WSO wil de ingezamelde klachten binnenkort gaan bespreken met drs. Paul Deneer, directeur onderwijs en studentenaangelegenheden. Heederik:" We hebben met hem al een afspraak gemaakt. De universiteit is zich bewust van de problemen, het is dus niet zo dat er niet naar oplossingen wordt gezocht. We hopen dat dit soort problemen in de komende periodes voorkomen kan worden, door nu direct te kijken waar de knelpunten zitten. De eerste bachelors gaan dit jaar hun diploma halen en eigenlijk zijn zij al drie jaar proefkonijnen." | L.M.