Nieuws - 20 april 2011

Sloop oudbouw op landgoed Larenstein in Velp

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de sloop van de leegstaande oude gebouwen op landgoed Larenstein in Velp. De VHL-directie wil de plannen voor een kenniscentrum op het landgoed verder ontwikkelen.

Op landgoed Larenstein in Velp staan nog oude bijgebouwen die deel uitmaakten van het klooster en opvoedingsgesticht dat daar tot 1973 gevestigd was. De gebouwen werden enkele jaren verhuurd aan een vmbo, maar staan inmiddels al anderhalf jaar leeg. De directie van Van Hall Larenstein wil de gebouwen laten slopen omdat ze geld kosten. 'We betalen onroerend zaakbelasting en het beheer kost geld. Bovendien zijn er risico's op ongelukken en vandalisme', verklaart directeur Bedrijfsvoering Rien Komen.
De medezeggenschapsraad van Larenstein was kritisch, maar de meerderheid stemde toch voor de sloop. 'Eerst zou er een nieuwe weg door het Kapellebos komen om het puin af te voeren. Maar nu was het voorstel om dit via de bestaande weg te doen. Dat heeft meegespeeld in de besluitvorming', aldus MR-voorzitter Dennis de Jager. Het landgoed in Velp heeft namelijk een grote rijkdom aan flora en fauna.
Waarschijnlijk worden de gebouwen in de zomer gesloopt. Eerst moet de sloop worden aanbesteed. 'Daar is het een nu gunstige tijd voor in de bouw', aldus Komen. Ook moet rekening worden gehouden met de gierzwaluwen die in de gebouwen nestelen en moet worden voorkomen dat de vleermuizen er vervolgens hun intrek nemen.

Nature valley
Wat er met de vrijgekomen grond gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De directie vindt dat het landgoed beter benut moet worden. Komen: 'Het landgoed moet the place to be worden als het om actuele kennis over natuurbeheer, watermanagement en landschapsinrichting gaat. Een smeltkroes, waarin studenten, docenten, onderzoekers en het bedrijfsleven een plaats vinden. Meer bekendheid kan er ook voor zorgen dat we meer studenten trekken of meer projecten kunnen doen.' Ook noemt Komen opties als de vestiging van groene bedrijven of studentenhuisvesting op het landgoed om financieel beter uit te kunnen. De plannen voor een 'Nature Valley' komen niet uit de lucht vallen, maar hebben stilgelegen sinds het vertrek van Komens voorganger, Martin Jansen.
Momenteel vindt een brainstorm plaats met de opleidingsdirecteuren . Daarna wordt de haalbaarheid bekeken. De medewerkers en studenten zullen er ook bij worden betrokken, aldus Komen. 'De expertise die bij de opleidingen aanwezig is, willen we graag gebruiken in de planvorming.'