Wetenschap - 1 januari 1970

Satelliet brengt stadsnatuur in beeld

Satellietbeelden vormen een goede methode om gestandaardiseerd de natuur in de stad in kaart te brengen. Daarop is bijvoorbeeld makkelijk te zien waar de knelpunten in de stedelijke groenstructuur zitten.

De bestaande informatiebronnen over de ecologie van de stad zijn ontoereikend, vindt drs. Robbert Snep van Alterra. 'Iedere gemeente heeft zijn eigen indeling. Die indeling richt zich voornamelijk op het beheer van het groen, niet op de ecologie. En vaak is alleen het publieke groen in kaart gebracht, terwijl ook achtertuinen behoren tot de stedelijke ecologie.'
Onderzoekers van Alterra hebben nu een eerste aanzet gedaan om via satellietbeelden de groenstructuur in kaart te brengen. Ze hebben een case study gedaan in de gemeente Eindhoven. De methode werkt volgens Snep goed, al is er nog wel aanvullend veldonderzoek nodig om de ecologie compleet in beeld te krijgen. 'De foutenmarge is vergelijkbaar met of beter dan bij een topografische kaart', aldus Snep.
De voordelen van de satellietbeelden zijn volgens Snep dat alle gemeenten een gestandaardiseerde beschrijving van de stadsnatuur krijgen, en dat je met tijdsreeksen kunt zien hoe die zich ontwikkelt. 'Je ziet waar het groen is in de stad, en kunt dus vergelijken waar het vergroent en waar het ontgroent. Daarnaast zie je het onderscheid tussen verhard en onverhard oppervlak, lage en hoge begroeiing en de structuur, of het een rijtje bomen is of een verwilderd parkje.'
Gemeenten kunnen met zo'n gestandaardiseerd beeld van de stadsnatuur volgens Snep beter aansluiten bij het landelijke natuurbeleid. Maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld bij bouwprojecten te laten zien op welke plekken je het best kan bouwen om de ecologische structuur van een wijk niet te verzwakken. / MW