Nieuws - 21 juni 2012

Samenwerken of ontvlechten?

De medewerkers van Van Hall Larenstein mochten zich op 20 juni uitspreken over de vraag of de hogeschool onderdeel moet blijven van Wageningen UR. Voorafgaand aan die discussie peilde Resource de meningen onder de medewerkers.
Tekst: Linda van der Nat en Albert Sikkema

Resource peilde  de meningen onder de medewerkers.   

Heinz Evers
International Agribusiness & Trade, Wageningen
'Ik wil helemaal niet stemmen! We zijn geen korfbalclub, maar een professionele organisatie. Je zet een beleid uit en handelt daar naar. Tuurlijk moeten we bij Wageningen UR blijven. Dan wordt het een stuk makkelijker om goede dwarsverbanden te leggen tussen academisch en beroepsgericht onderwijs en kan het personeel meerdere carrièrepaden kiezen. En gaan er onder de vlag van Wageningen internationaal deuren open die normaal niet open gaan. De kritiek is terecht dat er nu te weinig van terecht komt. Maar mensen, kijk ook eens naar jezelf - er gebeurt niets als je achter je bureau blijft zitten. Bovendien: wat is het alternatief? Ik heb nog geen plan B voor VHL gehoord, behalve het idee dat het weer net zo wordt als 20 jaar geleden. Wageningen UR lijkt op Europa, die krijgt ook overal de schuld van.'
Merijn Knibbe
Diermanagement,  Leeuwarden
'Ik zie het voordeel niet om als hogeschool in deze organisatie te zitten. We kunnen best samenwerken met elkaar, dat ging in het verleden altijd prima, maar de aandacht ligt nu te veel op het bestuur in plaats van de resultaten. Leuke initiatieven vanaf de werkvloer blijven helaas vaak steken omdat mensen alleen maar naar boven kijken. Ik kijk naar mijn baas, die kijkt naar Ellen en zij kijkt naar Aalt. Maar Aalt is te druk met prinses Máxima. Ik zou als docent belangrijker moeten zijn voor Aalt dan prinses Máxima.
Daar zou ik makkelijker over heen kunnen stappen als we meer gingen kijken naar wat onze kansen zijn. Docentenstages, het werkveld WURbreed meer betrekken bij het afstuderen, een nieuwe opleiding zoals Urban Ecology waarvoor we alle kennis al in huis hebben. Er is heel veel mogelijk. Alleen heb ik niet het idee dat Wageningen op ons zit te wachten. Samenwerking kun je niet forceren.'
Marnix Rietberg
Diermanagement, Leeuwarden
'Toen dit onderzoek er kwam, dacht ik: 'Moet dat nou? Waarom zetten we de samenwerking met de WUR op scherp terwijl we binnen Van Hall Larenstein het een en ander hebben op te ruimen?' Strikt genomen liggen de problemen bij de samenwerking binnen VHL, die liep niet. Nu heb ik het idee dat het onderzoek vooral heeft gediend als bliksemafleider; met een gezamenlijke 'vijand' - tussen haakjes, want voor mij is de WUR dat niet- is het makkelijker om tot duidelijkheid binnen VHL te komen.
Toen we in 2004 gingen samenwerken met de WUR, vond ik dat hartstikke mooi. Dat gevoel heb ik nog steeds, want het heeft ons een geweldige werkomgeving opgeleverd. Wel vind ik dat Diermanagement in zijn geheel in Leeuwarden moet blijven. Er moet na vijf jaar eens een einde komen aan de onduidelijkheid daarover.'
Marius Christiaans
Bos en Natuurbeheer, Velp:
'Ik ben voor ontvlechting van VHL, maar ik ben óók voor samenwerking met Wageningen UR. Voortzetting en uitbreiding van de samenwerking is zeer gewenst, maar dan wel als een gelijkwaardige partner. VHL heeft te weinig zeggenschap, we worden gedomineerd door Wageningen UR. Ik geloof niet dat er iets gaat gebeuren met de aanbevelingen van de werkgroepen. Ik heb niet veel vertrouwen in de poppetjes die het moeten uitvoeren. Mijn vertrouwen in het bestuur is de afgelopen maanden niet hersteld. Tekenend vind ik de 'herbenoeming' van Ellen Marks die volgens Marks formeel geen herbenoeming is - hoe moet ik haar uitleg zien in het licht van de in januari beloofde transparantie?'
Jack Martin
Tuin- en Landschapsinrichting (T&L), Velp
'Ik weet het nog niet, mijn keuze gaat afhangen van de presentatie. Ik heb in de onderwijswerkgroep gezeten, want ik ben voor meer samenwerking met Wageningen UR en hoop dat een aantal van onze plannetjes kunnen doorgaan. Maar voor samenwerking hoef je niet tot Wageningen UR te behoren - zie de agrarische hogeschool Den Bosch. Bepalend voor mijn keuze wordt of ik vertrouwen heb in wat mensen mij vertellen tijdens de presentatie. Het management heeft in het verleden onhandig geopereerd, bijvoorbeeld bij de benoeming van de opleidingsdirecteur T&L. Mijn vraag is of ze lessen uit dat verleden hebben getrokken.'
Ad Bot
Land en Water Management (LWM), Velp
'Ik vind de ontvlechtingdiscussie merkwaardig. Het houdt enorm op, juist op een moment dat we ons naar buiten moeten richten op zoek naar allianties om excellent onderwijs te  realiseren. Natuurlijk zijn er praktische zaken te verbeteren, maar die zijn volgens mij allang in beeld. De ontvlechtingkwestie houdt de drie managementlagen die ik boven me heb druk bezig, maar vooral met elkaar. Er zijn kansen te over op het gebied van hydrologie, mijn vakgebied. Onze opleiding LWM stond vroeger in hoog aanzien, net als de universiteit en betrokken instituten. Die oude kwaliteit terugbrengen in een eigentijdse vorm is interessant! Dat kan prima vanuit de universiteit en DLO. Kortom: aanpakken en uitvoeren.'
Resie Oude Luttikhuis
Animal Husbandry, Wageningen
'Ik stem voor de samenwerking met Wageningen UR. Toen we acht jaar geleden samengingen was ik geen voorstander. Destijds is het besluit toch doorgezet. Nu vind ik 'nee' zeggen een gepasseerd station. Het is een illusie te denken dat we ons als hogeschool alleen staande kunnen houden. Er moet wel wat veranderen. Het vertrouwen moet worden hersteld en ook het verschil in finan­ciële bekostiging tussen hogeschool, universiteit en DLO moet in acht worden genomen. Ik mis een duidelijke vertegenwoordiging in het college van bestuur en Raad van Toezicht die de belangen van VHL goed en zichtbaar behartigt. Hoewel het op individuele basis plaatsvindt, is er te weinig structurele input geweest om samenwerking van de grond te krijgen. Ik hoop dat hieraan gewerkt gaat worden. Het positieve aan dit alles is dat ik het gevoel heb dat er meer energie is gekomen om samen dingen in beweging te brengen.'