Nieuws - 1 januari 1970

Samenstelling Maasslib verandert door klimaatverandering

Samenstelling Maasslib verandert door klimaatverandering

Samenstelling Maasslib verandert door klimaatverandering

Dankzij onderzoek van ir Leo Tebbens naar het rivierslib van de Maas is meer bekend geworden over de effecten van klimaatverandering op de sedimentatie door rivieren. Hij ontdekte dat de samenstelling van het slib aanmerkelijk is veranderd tijdens de overgang van de laatste ijstijd, het Weichselien, naar de huidige warme tijd, het Holoceen. Hij hoopt te promoveren op 21 juni bij dr Salle Kroonenberg, de voormalige hoogleraar in de Geologie. Dit is de laatste geologische promotie aan de Landbouwuniversiteit

Tebbens concentreerde zich op kleiige afzettingen in restgeulen van de Maas in Noord-Limburg. Deze restgeulen zijn gevormd tijdens de overgang van het Weichselien naar het Holoceen, toen de Maas zich in haar eigen sedimenten insneed. Dit gebeurde ongeveer tienduizend jaar geleden. Tijdens hoogwaterperioden zijn ze geleidelijk opgevuld met rivierslib. Uit chemische analyses bleek dat het holocene rivierslib van de Maas relatief rijk is aan aluminium en arm aan kalium en magnesium in vergelijking met het rivierslib dat is afgezet aan het eind van het Weichselien

Volgens Tebbens had het warmere klimaat tot gevolg dat de bodemvorming in het stroomgebied van de Maas zich versnelde. Door de hogere temperaturen verdween de permafrost, waardoor regenwater makkelijker in de bodem sijpelde. De grotere neerslag versterkte dit proces. De grotere hoeveelheid water in de bodem versnelde de afbraakprocessen; met name de mineralen kalium en magnesium werden sneller afgebroken. Zo veranderde de mineralensamenstelling van de bodems. Doordat dit materiaal via het grondwater en kleine rivieren uiteindelijk in de Maas terechtkwam, veranderde ook de samenstelling van het sediment van de Maas

Tebbens verwacht dat de gevonden verandering in samenstelling van het riviersediment mogelijk ook is opgetreden in andere, vergelijkbare rivieren. De promovendus ontwikkelde op basis van zijn gegevens over de Maas een computermodel dat de verandering in samenstelling van het riviersediment als gevolg van klimaatverandering kan simuleren. H.B