Nieuws - 6 november 2008

STAD DER TEGENSTELLINGEN

‘Duidelijk springt in het oog, dat er twee steden Wageningen zijn met twee soorten van Wageningers: volken met verschillende beschavingen, talen, levensgewoonten. (…) De groote massa vreemdelingen, waaronder het percentage intellectueelen aanzienlijk is, hebben de Wageningsche samenleving haar zeer bijzonder karakter gegeven. (…) Terecht noemde een inwoner der stad haar ‘topzwaar van intellect’. (…) De verstrooiing, die een groote academiestad gewoonlijk te bieden heeft, vindt men hier weinig of niet; vermoedelijk maakt dit gemis de ‘kroeg’ tot zulk een belangrijke inrichting voor den Wageningschen student.’
Dit las ik in het proefschrift ‘De stad der tegenstellingen, een sociografie van Wageningen’ van D. Regeling uit 1933. Wageningen had, na het wegvallen van de lucratieve tolheffing op de scheepvaart tussen Gelre en Utrecht, eeuwen van armoede achter de rug. Met alleen onderbetaalde arbeiders in steenfabrieken en tabaksindustrie had het een ‘achterlijke, slappe, schriele’ bevolking overgehouden. Kinderarbeid, sterfte aan tuberculose en mazelen, alcoholisme; het kwam allemaal voor. De gemiddelde WaJo had in die jaren een IQ van ver onder de honderd. De vierhonderd ‘vreemdelingen’ – meest werknemers van de Landbouwhogeschool – bezaten alle bestuurlijk leidende posities over de 13 duizend ‘oud-Wageningers’.
Regeling merkt terecht op dat ‘zonder zijnRijksinstellingen Wageningen een weinig bekend plattelandsstadje gebleven [zou] zijn; met zijn Landbouwhogeschool is het tot buiten de landsgrenzen vermaard’.
Wat een geluk dat de school in 1918 hier is gevestigd en niet in concurrent Utrecht! De architect daarvan was ‘den bekenden Inspecteur der M.O., Dr. W. C. H. Staring’, die de overheid wist te overtuigen met ‘de kleinheid der stad, waardoor de landlieden niet bevreesd behoefden te zijn er hun zoons ter school te zenden’. Zou dat nog steeds één van de redenen zijn dat onze universiteit zo door haar studenten wordt gewaardeerd, in het bijzonder de richting Agrotechnologie, waar immers demeeste ‘zoons van land¬lieden’ vertoeven?