Nieuws - 1 januari 1970

Ruimte voor Rijkswaterstaat of voor de rivier?

Ruimte voor Rijkswaterstaat of voor de rivier?

Ruimte voor Rijkswaterstaat of voor de rivier?

De hoge waterstanden van 1993 en 1995 hebben de Nederlanders met de neus op de feiten gedrukt. Er komt (steeds meer) water uit onze buurlanden en de dijken zullen niet hoog genoeg zijn om dat op te vangen. Nadat tot het jaar 2000 versneld de dijkversterking uitgevoerd zal worden, zijn er nieuwe maatregelen nodig. Om veilig achter de dijken te kunnen leven, is de norm verhoogd: van 15 duizend naar 16 duizend m3 water per seconde bij Lobith

In het Nationale plan Ruimte voor Rijntakken, dat nu de inspraak in gaat, is de aanpak door Rijkswaterstaat geschetst: obstakels zoals veerdammen en bebouwing verwijderen, ontgronden in de uiterwaarden (tot 1,5 meter!) en, als pleister op de wonde, natuurontwikkeling. De uiterwaarden gaan drastisch veranderen; zandbanken bovenstrooms en moerassen benedenstrooms

Voor de uiterwaarden bij Wageningen worden nu al plannen gemaakt. De Veerdam in Wageningen en aan de Randwijkse kant zijn een soort flessenhals in de Rijn; ze veroorzaken forse stuwing. Die dammen zouden ruim twee meter verlaagd moeten worden en er moet een soort nevengeul komen in de uiterwaarden op de zuidoever. In het plangebied, 380 hectare, wordt vijf miljoen m3 grond afgevoerd. Voor eind 1999 moeten de plannen rond zijn en voor 2001 moeten ze zijn uitgevoerd

Ondergetekenden onderschrijven de noodzaak tot een verstandig watermanagement, maar de aanpak bevreemdt ons zeer. Wij vrezen dat de planontwikkeling voor Randwijk-Wageningen ondergeschikt wordt gemaakt aan de tientallen miljoenen guldens subsidie die klaar liggen in Brussel. De nationale discussie en het beleid zijn nog niet vastgesteld; willen we het cultuurlandschap in de uiterwaarden behouden of zetten we de schop erin?

Verder is het gebied waarin ontgrond kan worden fors kleiner dan het totale projectgebied. Het bedrijf Parenco wordt ontzien (dat is logisch), de bodemvervuiling in de Wageningse Koebongerd is uit het plangebied weggelaten en de terp waar asfaltproducent Bruil op zit, valt buiten het af te graven gebied. De landbouw wordt ook behoorlijk ontzien

Nog ernstiger is dat de planaanpak zich tot het buitendijkse gebied (de uiterwaarden) beperkt. Dat is op zich logisch, want Rijkswaterstaat heeft alleen daar wat te vertellen. Oplossingen om binnendijkse gebieden aan te wijzen die als wateroverlaat kunnen fungeren, zijn vorig jaar augustus van de hand gewezen door Rijkswaterstaat. De planontwikkeling in het rivierdeel Wageningen-Randwijk voorziet dus niet in die oplossingsrichting. Zo zou het denkbaar zijn de Gelderse Vallei of het Renkumse beekdal als ruimte voor de rivier in te zetten bij extreem hoge waterstanden. Dat zou meteen een ecologische verbinding bewerkstelligen onder de provinciale weg tussen Wageningen en Renkum!

De huidige planontwikkeling bevat teveel beperkende randvoorwaarden en feitelijk is er sprake van korte-termijnbeleid. Immers; de verwachting is dat de waterstanden na 2010 hoger zullen zijn. Gaan we dan opnieuw graven? Wij hebben Rijkswaterstaat en de provincie, als coördinerend bevoegd gezag, voorgesteld zoveel mogelijk Wageningse kennis en burgers te betrekken bij de inspraak op de startnotitie van de milieu-effectrapportage eind mei/begin juni. Die creativiteit is hard nodig om tot echt integrale oplossingen te komen. Helaas was Rijkswaterstaat alleen bereid tot een gesprek met ondergetekenden. Er werd geen meerwaarde in dit initiatief gezien

Dat is jammer, want wij zijn voor verstandige oplossingen die gedragen worden. Zeker in een regio waar bijzonder veel Wageningse ingenieurs wonen die met de problematiek en de belangen (landbouw, ecologie, cultuurhistorie, infrastructuur, hydrologie, recreatie) vertrouwd zijn. Om toch al die kennis en creativiteit aan te boren en daarbij de gemeente Wageningen, kennisintensieve bedrijven en Wageningen UR te betrekken, willen we voorafgaand aan de inspraak een avond beleggen. Graag ontvangen wij daar uw steun bij


Marjan Vervoort, Grontmij

Arno Boon, LT Journaal (0650 515264)

Andras Wilcsinszky, Nieuwland (427459)