Nieuws - 1 januari 1970

Rondweg Aardenburg bedreigt boomkikker

De rondweg rond Aardenburg zal desastreuze gevolgen hebben voor de boomkikkers in het westen van Zeeuws Vlaanderen als er geen maatregelen worden genomen om de effecten te verzachten of te compenseren. Dat concludeert Alterra.

De onderzoekers van Alterra keken niet alleen naar het gebied waar de rondweg wordt aangelegd, maar ook naar de effecten van de rondweg op het hele ecologische netwerk waar de boomkikker deel van uitmaakt. Dat netwerk zal door de rondweg verregaand versnippert raken, en dat terwijl de boomkikker het nu al moeilijk heeft in het gebied. Door de rondweg zal het natuurlijke verspreidingsgebied van de boomkikker afnemen, wat ertoe leidt dat de populatie op de lange duur niet zal overleven.
De onderzoekers verwachten bovendien negatieve gevolgen voor de kamsalamander, al is er nog onvoldoende inzicht in het gebied als leefgebied voor deze salamander om daar keiharde uitspraken over te doen. Het gebied blijft geschikt voor de geplande uitzet van otters, maar de onderzoekers verwachten wel dat er door de rondweg meer otters aangereden zullen worden.
De Alterra-onderzoekers hebben de gevolgen van de rondweg rond Aardenburg expliciet niet getoetst voor de Nederlandse Flora- en Faunawet of de Europese Habitatrichtlijn, maar voor de Conventie van Bern. Volgens de onderzoekers wordt in die Conventie namelijk het hele leefmilieu van boomkikkers en kamsalamanders beschermd. In de Flora- en Faunawet en de Habitatrichtlijn - Nederlandse en Europese uitwerkingen van de Conventie van Bern - is de bescherming alleen gericht op vaste rust- en verblijfplaatsen, en niet op bijvoorbeeld de voor de boomkikkerpopulatie belangrijke verbindingszones tussen die plaatsen. | M.W.