Nieuws - 11 juli 2011

Rechter duikt in Wageningen UR-doolhof

Menig buitenstaander heeft moeite met de benamingen van instituten en afdelingen die Wageningen UR hanteert. Het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap (NIK) die een rechtszaak aanspande tegen het slachtonderzoek van Bert Lambooij, nam het zekere voor het onzekere: ze daagde zowel Wageningen Universiteit, DLO als Van Hall Larenstein. De rechter had er nog een hele kluif aan om vast te stellen welk onderdeel van Wageningen UR de rapporten opstelde.

Judge-and-Jury.jpg
'Wageningen UR stelt dat de rapporten door DLO zijn opgesteld ingevolge opdracht van het toenmalige ministerie van LNV', schrijft de rechter. 'Dat is als zodanig niet af te leiden uit de rapporten zelf die vermelden dat zij afkomstig zijn van respectievelijk Animal Sciences Group, Wageningen UR (rapport 161) en Live Stock Research Wageningen UR (rapport 398). In dat laatste rapport is echter toegevoegd 'part of Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek'. Ook valt uit de stukken waarin opdracht is gegeven voor de onderzoeksrapporten niet af te leiden dat de opdracht aan DLO is gegeven.'
Een grondige studie leert de rechtbank dat 'Wageningen UR een niet rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband is tussen Wageningen Universiteit, DLO en Van Hall Larenstein en dat Wageningen Live Stock Research een benaming is van een onderdeel van DLO dat in het kader van het samenwerkingsverband Wageningen UR tezamen met het Departement Dierwetenschappen van Wageningen Universiteit en het onderdeel Centraal Veterinair Instituut van DLO, bekend staat onder de naam Animal Sciences Group. Dat het voor NIK c.s. aldus niet duidelijk was wie de rapporten heeft opgesteld valt te begrijpen.'
'DLO heeft onbetwist gesteld dat de heer Lambooij in dienst is van DLO. Het enkele feit dat ID-Lelystad (ook) handelt onder de naam Animal Sciences Group noopt niet tot de conclusie dat de rapporten door ID-Lelystad zijn vervaardigd. In dit kort geding wordt er -de verwarring tengevolge van het door elkaar gebruiken van allerlei benamingen van niet juridische entiteiten ten spijt- vanuit gegaan dat de rapporten door DLO zijn uitgebracht.'
Bingo, bijna helemaal goed. Want er zit toch weer een foutje in: het is Livestock Research en geen Live Stock Research.