Nieuws - 1 januari 1970

Reactions please

Reactions please

Reactions please

The editors would welcome responses to the WTO article, in particular from members of the international community at WUR who have experience through their work of WTO negotiations in their home countries. Correspondence to: English Editor, Postbus 357, 6700 AJ Wageningen

E-mail: redacteurencereales.nl

Opleidingsteams negeren tropisch onderwijsblok


In het concept-ondernemingsplan dat eind vorig jaar uitkwam, werd het tropenonderwijs flink gekort. De huidige opleidingen Tropisch Landgebruik en Rurale Ontwikkelingsstudies moesten verdwijnen. Dat veroorzaakte een storm van protest die docenten en studenten uit verschillende hoeken van de universiteit bij elkaar bracht. Dat leidde weer tot het initiatief Restart. Doelstelling van Restart was het aanbieden van WUR-breed ontwikkelingsgericht onderwijs, waarin veel aandacht is voor de integratie van beta- en gamma-wetenschappen. Dat laatste wil zeggen dat zowel technische als maatschappelijke aspecten in samenhang aan de orde gesteld worden

Met het uitkomen van het definitieve instellingsplan in maart werden echter veel zorgen weggenomen bij de ontwikkelingsgerichte docenten en studenten. Er kwam toch een dertiende opleiding, Internationale Ontwikkelingsstudies (IOS), waarmee de vakgroepen op de Leeuwenborch aan de slag gingen. Bovendien bleef de leerstoelgroep Irrigatie en Bodem- en Waterconservering intact en mocht de onderzoekschool Ceres, die zich richt op ontwikkelingsgericht onderzoek, blijven

Toch werd daarmee nog geen aandacht besteed aan interdisciplinair onderwijs en de beta-gamma-integratie. De bodemkundige prof. dr Eric Smaling, initiatiefnemer van Restart: Aan het oorspronkelijke doel van Restart was voorbijgegaan. Op dit moment willen we toch proberen om in het tweede en derde studiejaar van een zo groot mogelijk aantal opleidingen een blok van acht studiepunten aan te bieden. Studenten die een ontwikkelingsgericht afstudeervak willen doen, kunnen dan eerst deze blokken doen. Probleem daarbij is echter dat de projectteams, die op dit moment bezig zijn om de nieuwe opleidingen in te vullen, maar moeilijk over te halen zijn om Restart-onderdelen op te nemen in de opleidingen. Smaling: We willen Restart zo breed mogelijk aanbieden, omdat interdisciplinariteit een van de doelstellingen is. De opleidingen Landinrichtingswetenschappen en Bos- en Natuurbeheer zijn wel geïnteresseerd. Maar van de Dierwetenschappen heb ik nog geen reactie, en bij Plantwetenschappen zeggen ze er niet aan toe te komen, omdat het invullen van de eigen opleiding te veel tijd kost. Dat is erg jammer.

Ook het Restart-initiatief zelf kampt met tijdgebrek. Smaling: Op dit moment trek ik het eigenlijk alleen. Het zou goed zijn als er een apart projectteam komt voor Restart. Maar daarvoor moeten we eerst een mandaat krijgen van de onderwijsinstituten.

Toch ziet Smaling nog wel mogelijkheden: prorector prof. dr Bert Speelman heeft zijn steun betuigd aan Restart en er zijn al bestaande voorbeelden van interdisciplinaire ontwikkelingsgerichte onderwijsblokken, zoals het practicum Duurzaam Landgebruik in Spanje. J.T


Foto Guy Ackermans