Wetenschap - 25 juli 2002

Publicaties

Publicaties

Alterra

Beken in de 21ste eeuw: De ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief, Piet Verdonschot (ed.), 27 euro.

Quick Scan Transitie Duurzame Landbouw, J.H.J. Spiertz en J.W.H. van der Kolk (eds), Reeks Milieuplanbureau 19, 19 euro.

De betekenis van de omgeving: Belevingsonderzoek in de Proeftuinen en andere cultuurlandschappen, J.F. Coeterier, rapport 489, 27 euro.

Natuurbeleid in de beheerpraktijk: Een onderzoek naar kansen en knelpunten in de sturingsrelaties tussen overheden en beheerders ten behoeve van de Natuurbalans 2001, C.J.M. van Vliet e.a., rapport 463, 18 euro.

Onderzoek naar kwaliteitsverbetering van Natuurplanbureau-modellen met behulp van Remote Sensing: Begroeiingstypen, biomassa en verdamping als case studies, G.W. Hazeu e.a. (Centre for Geo-Information), rapport 511, 27 euro.

Ecoslib: De ecologische rol van slib, S. Groenewold en N.M.J.A. Dankers, rapport 519, 18 euro.

Kleine landschapselementen: Analyse van de beleidsvraag voor de ontwikkeling van een monitoringsysteem, H. Dijkstra e.a., rapport 491, 18 euro.

Historische ecotopen en morfologische processen rivieren: Haringvliet - Hollandsch Diep, Roerdalslenkmaas en Grensmaas, G.J. Maas, rapport 505, 27 euro.

Programmeringstudie onderzoek soortbeschermingsplannen, G.W.T.A. Groot Bruinderink e.a., rapport 524, 18 euro.

Uitspoeling van zware metalen uit landbouwgronden, P.F.A.M. R?mkens e.a., rapport 459, 18 euro.

Interacties tussen zware metalen en bodemecosystemen: een overzicht van experimenteel werk: Een weergave van 10 jaar bodemecotoxicologisch onderzoek bij IB-AB-Alterra-DLO, L.A. Bouwman e.a., rapport 454, 18 euro.

Paddestoelen in acht bosreservaten: Stille Eenzaamheid, Kremboong, Tongerense Hei, Norgerholt, Zware Bulten, Mattemburgh, Hollandse Hout en Houtribbos, M.T. Veerkamp, rapport 419, 18 euro.

Meerstad Groningen met of zonder landbouw: Perspectieven voor het plangebied en de bedrijven, P.H. Vereijken e.a., rapport 506, 18 euro.

Mitigatie en compensatie van effecten van extra spuisluizen in de Afsluitdijk: Noodzaak? Mogelijkheden? Zo ja, hoe?, N.M.J.A. Dankers e.a., rapport 520, 18 euro.

Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen: Monitoring 2001, J. Harmsen e.a., rapport 525, 18,90 euro.

Inventarisatie van bosbouwkundig uitgangsmateriaal in Belgi? en Duitsland: Uitbreiding van de Rassenlijst voor Bomen, J. Buiteveld en S.M.G. de Vries, rapport 457, 20 euro.

Landinventarisatie en ruimtelijke systeemanalyse van het herinrichtingsgebied De Vechtstreek, fase 2: Resultaten van een bodemgeografisch onderzoek, F. Brouwer e.a., rapport 379, 21 euro.

Omvormingsbeheer naaldbos en herstel duinroosjesvegetatie Amsterdamse Waterleidingduinen: De bodemkundige uitgangstoestand, R.H. Kemmers en P. Mekkink, rapport 483, 13 euro.

Onderbouwing en uitbreiding van het kennissysteem LARCH: Dispersievermogen, locale populatie afstand en duurzaamheid van locale populaties, A.G.M. Schotman, rapport 213, 18 euro.

Nutri?ntenbalans in de Vlietpolder in het jaar 1999, C.L. van Beek en O. Oenema, rapport 482, 19 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer. Veel rapporten zijn ook te downloaden vanaf www.alterra.nl (publicaties).

LEI

Begint een beter dierenwelzijn bij onszelf? Een verkenning van de mogelijkheden voor verbetering van dierenwelzijn door marktwerking, Volkert Beekman e.a., rapport 7.02.02, 19,43 euro.

Een Babylonische keurmerkverwarring? Een studie naar de verwarring onder ketenactoren over keurmerken op voedingsmiddelen, Marieke Meeusen en Sebastien Deneux, rapport 5.02.06, 15,50 euro.

Het Mest- en Ammoniakmodel, J.G. Groenwold e.a., rapport 8.02.03, 14 euro.

Biologische ketens in 2001, M.J.G. Meeusen (red.), rapport 5.02.03, 14 euro.

Dutch agricultural development and its importance tot China: Case study: Agriculture in Chongming - an overview, Weimin Li and Gang Li, report 6.02.05, 10 euro.

Gevolgen van beleidsontwikkelingen voor de locatie van de intensieve veehouderij, S. van Berkum e.a., rapport 6.02.08, 14 euro.

Risicobeoordeling veiligheid veehouderijbedrijven: Een instrument ter beoordeling van gegevens uit veterinaire bedrijfsmonitoring, N. Bondt e.a., rapport 5.02.08, 15 euro.

Bomen over ruimte: Een studie naar de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop, Anita van der Knijff e.a., rapport 4.02.05, 10 euro.

Internationale concurrentiepositie van de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt, R. Stokkers e.a. (met PPO), rapport 2.02.10, 16 euro.

PACIOLI9: Innovations in the FADN, George Beers e.a., rapport 8.02.02, 35 euro.

Inputs for AgrIS - Checking the consistency of the agricultural sector database, J.A. Boone e.a., report 8.02.04, 19 euro.

Voorstel tot vernieuwing van het steekproefplan voor het Bedrijven-Informatienet, H.C.J. Vrolijk en K. Lodder, rapport 1.02.02, 15,50 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer. De rapporten zijn ook te downloaden vanaf www.lei.nl (producten, publicaties, rapporten).

International Union of Soil Sciences

Publishing in soil science: Historical developments and current trends, Alfred E. Hartemink, IUSS, Vienna, ISBN 9066720751, 17 euro.