Nieuws - 20 juni 2002

Publicaties

Alterra

Een eiland in beweging: Veranderingen in het Terschellinger landschap over anderhalve eeuw aan de hand van oude topografische kaarten en luchtfoto's, Gerard Hazeu e.a., rapport 501, 23 euro.

Een vergelijking van potenti?le noodoverloopgebieden op aspecten van natuur, landschap en cultuurhistorie, landbouw en recreatie, W.C. Knol e.a., rapport 522, 18 euro.

Bloedarmoede in het Nederlandse landschap: Ontijzering van kwelgevoede gronden binnen de EHS en realisatie van natuurdoeltypen; R.H. Kemmers e.a., rapport 370, 21 euro.

Boomsoort, strooiselkwaliteit en ondergroei in loofbossen op verzuringsgevoelige bodem: Een verkennend literatuur- en veldonderzoek, P.W.F.M. Hommel, Th. Spek en R.W. de Waal, rapport 509, 24 euro.

Ecoprofielen voor soortanalyses van ruimtelijke samenhang met LARCH, R.Pouwels e.a., rapport 493, 18 euro.

Habitatrichtlijn Natura 2000: Beoordeling in het kader van de Habitatrichtlijn van het uitvoeringsplan voor hakhoutbeheer in het bosgebied 'In de Roet' (gemeente Onderbanken), J.A.M. Janssen e.s., rapport 503, 14 euro.

GIOS ambities van de G30, V. Bezemer en P.A.M. Visschedijk, rapport 500, 5 euro.

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Maaskant, P.A. Finke e.a., rapport 382, 31 euro.

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Mark en Weerijs, P.A. Finke e.a., rapport 387, 31 euro.

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, P.A. Finke e.a., rapport 388, 31 euro.

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Peel en Maasvallei, P.A. Finke e.a., rapport 383, 31 euro.

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Aa, P.A. Finke e.a., rapport 180, 36 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer. Veel rapporten zijn ook te downloaden vanaf www.alterra.nl (publicaties).

LEI

Development of dairy farming in the Netherlands in the period 1960-2000, Peter van Horne en Henri Prins, rapport 2.02.07, 9 euro.

Dutch agricultural development and its importance to China: Case study: Agriculture in Wujiang - an overview, Tan Xuewen, rapport 6.02.06, 10,50 euro.

LCA en economie: optellen en afwegen tot duurzame ketens, J.A. Boone en M.J.G. Meeusen, rapport 3.02.03, 12 euro.

Instituties en de ontwikkeling van kennis en technologie voor de biologische landbouw: Een toepassing op de onkruidproblematiek, Tanja de Loeijer e.a., rapport 7.02.07, 14 euro.

De diervoedersector over risicopercepties in een vraaggestuurde omgeving, J.P. Folbert e.a., rapport 5.02.04, 8 euro.

De steekproef voor het Bedrijven-Informatienet van het LEI: Bedrijfskeuze 2000 en selectieplan 2001, J.P.M. van Dijk e.a., rapport 1.02.01, 14 euro.

Investeringen in energiebesparing in de glastuinbouw: een 're?le optie'-benadering, Paul Diederen e.a., rapport 2.02.05, 9,98 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer. De rapporten zijn ook te downloaden vanaf www.lei.nl (producten, publicaties, rapporten).

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Minimalisering van de uitspoeling bij teelten in kasgrond: verslag van ge?ntegreerd onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van minimalisering van de watergift bij chrysantenteelt, W. Voogt e.a., PPO 543, 15 euro.

Te bestellen door overmaking van het bedrag op bankrekeningnr. 36.70.17.369 van de Rabobank Wageningen t.n.v. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - Publicatieverkoop Lelystad o.v.v. PPO-nummer.