Wetenschap - 25 april 2002

Publicaties

Publicaties

Alterra

Innoveren in de groene ruimte: een verkenning van methoden, Ed Dammers e.a., rapport 476, 24 euro.

Op weg naar landsdekkende basiskaarten voor routegebonden recreatievormen: De bruikbaarheid van TOP10-vector voor het in kaart brengen van wandel-, fiets- en vaarmogelijkheden, P.G. Lentjes en S. de Vries (CGI), rapport 461, 21 euro.

Schadelijke stoffen in scholekstereieren: Responsmetingen in bioassays ter bepaling van risico's van contaminanten in eieren van scholeksters uit het Zeehavenkanaal, D. de Roode e.a. (met IRAS), rapport 402, 14 euro.

Pilot Basiskaart Natuur Bos en Landschap: Legenda en procedure voor de vervaardiging van de basiskaart Natuur Bos en Landschap ge?llustreerd aan de hand van een vijftal proefgebieden, A.M. Schmidt, C. Schuiling en J. Clement, rapport 351, 25 euro.

Recreatiekorten in de provincie Noord-Holland: Een globaal overzicht op de effectiviteit van de voorgestelde plannen tot 2020, S. de Vries en C.M. Gossen, rapport 448, 17 euro.

Studies on breeding shorebirds at Medusa Bay, Taymir, in summer 2001, Ingrid Tulp en Hans Schekkerman, rapport 451, 22 euro.

Variation in performance of beech saplings of 7 European provenances under shade and full light conditions, K. Kramer, A.F.M. van Hees en W.W.P. Jans, rapport 291, 18 euro.

Bosreservaat Grote Weiland: Bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat, A.P.P.M. Clerkx, D.M. Kwakkel en R.J. Bijlsma, rapport 394, 14 euro.

Grondwaterdynamiek van vegetatiestandplaatsen: Analyse van tijdreeksen - deel 2, P.C. Jansen, M. Knotters en C.P. Beets, rapport 428, 27 euro.

Bedrijfsdiagnose bosbedrijven: Een methode voor bedrijfsonderzoek, J.K. van Raffe e.a., rapport 440, 22 euro.

Chemical composition of the humus layer, mineral soil and soil solution of 150 forest stands in the Netherlands in 1990, W. de Vries en E.E.J.M. Leeters, rapport 424.1, 23 euro.

Vogelkundige waarden van de Polder Zeevang, 1996-2001: Een evaluatie in het kader van de EG-Vogelrichtlijn, H. Schekkerman en A.J. Beintema, rapport 450, 13 euro.

Status 2001 Landelijke Steekproef Kaarteenheden en toepassingen: Gestructureerde bemonstering en karakterisering Nederlandse bodems, P.A. Finke, J.J. de Gruijter en R. Visschers, rapport 389, 19 euro.

Onzekerheid als beslissende factor: Een verkenning van de toepassing van gekwantificeerde onzekerheid in het grondwaterbeheer, J.B.F. van der Horst, T. Hoogland en M. Knotters, rapport 442, 13 euro.

Mogelijke gevolgen van de tweede fase van IJburg voor watervogels in de speciale beschermingszone IJmeer: Een beoordeling in het kader van de EG-Vogelrichtlijn, H. Schekkerman en A.J. Beintema, rapport 431, 13 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Prijsontwikkelingen in de rundvleesketen, J.J. de Vlieger en J. Bolhuis, rapport 5.02.01, 10,17 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.

IMAG

Driftreductie bij bespuitingen in de fruitteelt (stand van zaken december 2001), J.C. van de Zande, B. Heijne (PPO) en M. Wenneker (PPO), rapport 2001-19, 18 euro.

Te bestellen bij IMAG, postbus 43, 6700 AA Wageningen, fax 0317 425 670, o.v.v. rapportnummer.