Nieuws - 28 maart 2002

Publicaties

Publicaties

Alterra

Natuur in randmeren langs de Noordoostpolder, A.J. Beintema, A. Corporaal en N.A.C. Smits, rapport 464, 18 euro.

XCLNCE: Een spreadsheet voor het berekenen van stikstof en koolstof in de bodem, K.B. Zwart, rapport 427, 13 euro.

Chemical composition of the humus layer, mineral soil and soil solution of 200 forest stands in the Netherlands in 1995, E.E.J.M. Leeters en W. de Vries, rapport 424.2, 23 euro.

Zo kan het lukken! Inspirerende voorbeelden en financieringsmogelijkheden voor de Groen-blauwe Structuur van Amersfoort, E. Gerritsen en L.M. van den Berg, rapport 362, 20 euro.

Historische ecologie van De Brand en De Mortelen (Noord-Brabant), Joep Dirkx, rapport 391, 28 euro.

In de ban van de Betuwse dijken: Deel 2 Oosterhout: Een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Waaldijk te Oosterhout (Over-Betuwe), J.R. Mulder, F. Spaan en J.G.C. de Wolf, rapport 311, 23 euro.

Modelverkenning naar het effect van niet-uniform verdeelde watergiften op de opname van chrysanten onder glas, F.B.T. Assinck en M. Heinen, rapport 393, 13 euro.

Evaluatie prototype TOP10-21ste eeuw, L.A.E. Vullings e.a. (Centre for Geo-Information), rapport 373, 21 euro.

De status van het rekeninstrumentarium STONE versie 2.0, R. R?tter e.a. (Reeks milieuplanbureau), rapport 378, 15 euro.

Netherlands Research Assistance Project: A Bilateral Cooperation in Drainage between IWARSI and ILRI - Final Report 1988-2000, rapport 354, 20 euro.

Droogtestress als functie van grondwaterstand en bodemtype, P.C. Jansen en J. Runhaar, rapport 367, 13 euro.

Literatuurstudie naar interacties tussen grasvegetaties en walnotenbeplanting, A. Oosterbaan, H. Valk (ID-Lelystad) en A.K. van der Werf (PRI), rapport 369, 13 euro.

Hoefdieren in de Manteling van Walcheren, G.W.T.A. Groot Bruinderink en D.R. Lammertsma, rapport 390, 21 euro.

Advies voor de toepassing van ground-penetrating radar bij de inventarisatie van de grondwaterdynamiek, M. Knotters, rapport 436, 13 euro.

Ecologische streefbeelden voor stromende wateren Veluwe & Vallei, N.G. Jaarsma e.a., rapport 377, 23 euro.

Waterbeheer en indirecte eutrofi?ring: Effecten op het Weidekervelgrasland (Sanguisorbo-Silaetum) in de Hengstpolder nabij Sliedrecht, R.H. Kemmers, P.C. Jansen en S.P.J. van Delft, rapport 413, 25 euro.

Landschapselementen in de proeftuinen GBDA: Een analyse op basis van het digitaal topografisch bestand 1: 10 000, H. Dijkstra en A.J. Griffioen, rapport 466, 13 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Tekenen en verrekenen: Verrekening van inkomsten en vermogen bij zelfstandigen getrouwd op huwelijkse voorwaarden, M.M.M. Overbeek en G.S. Venema, rapport 7.02.04, 9,98 euro.

Kostprijsontwikkeling varkensvlees: Productiekosten in 2000 en verwachting voor 2005, N. Bondt e.a., rapport 2.02.04, 11,98 euro.

De prijs van water: een financi?le en institutionele analyse van het waterbeheer in Nederland, Paul Diederen e.a. (met NEI), rapport 3.02.01, 15,93 euro.

Verzilveren van de waterbeheerfunctie van natuurgebieden, Ernst Bos en Jaap Vleugel, rapport 4.02.03, 8,17 euro.

Effecten van het gewasbeschermingsbeleid op de continu?teit van agrarische bedrijven, S.R.M. Janssens, R.W. van der Meer van L.W. Theuws, rapport 2.02.02, 12,75 euro.

De concurrentiepositie van Nederlandse verse champignons in Europa, Jo Wijnands e.a. (met PPO en Productschap Tuinbouw), rapport 2.02.01, 14,27 euro.

De concurrentiepositie van Nederland op de Franse markt van verse champignons, S.D.C. Deneux, rapport 2.02.03, 12,25 euro.

Groei en bloei in West-Friesland, Johan Bremmer, Harold van der Meulen en Rob Stokkers, rapport 4.02.04, 12,48 euro.

Effecten van beleid op mineralenmanagement en economie in de landbouw: Een deelstudie in het kader van Evaluatie Mestbeleid 2002, D.W. de Hoop (red.) met PV, PPO en RIVM, rapport 3.02.02, 32,07 euro.

Genetic use restriction technologies (GUTRs): Potential economic impacts at national and inernational levels, D.J.F. Eaton en F.W. van Tongeren, rapport 6.02.01, 12,25 euro.

De grondmarkt in segmenten 1998-2000, J. Luijt, rapport 4.02.01, 19,25 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.

Praktijkonderzoek Veehouderij

Praktijkevaluatie van "piglet snatching", J.M. Smits, G.P. Binnendijk en I.A.J.M. Eijck, praktijkrapport 3, 17,50 euro.

Effect van lichtschema op energiemetabolisme en technische resultaten bij gespeende biggen, E.M.A.M. Bruininx, D. van den Boogaart (WU) en J.W. Schrama (WU), praktijkrapport 2, 17,50 euro.

Te bestellen bij Praktijkonderzoek Veehouderij, postbus 2176, 8203 AD Lelystad, telefoon (0320) 293211, info@pv.agro.nl, www.pv.wageningen-ur.nl, o.v.v. het publicatienummer.