Nieuws - 7 februari 2002

Publicaties

Publicaties

Alterra

Ruimte, Rust en Stilte: Beleving door burgers en indicaties voor beheer en beleid, J.F. Coeterier en T.a. de Boer, rapport 423, 18 euro.

Beoordeling ecologische effecten reactivering 'IJzeren Rijn' op het gebied de Meinweg: Een toetsing in het kader van de EU-Vogelrichtlijn en EU-Habitatrichtlijn, E.A.P. Wieman e.a., rapport 081, 30 euro.

Zeehonden in de de Oosterschelde, fase 2: Effecten van extra doorvaart door de Oliegeul, S.M.J.M. Brasseur, P.J.H. Reijnders, rapport 353, 30 euro.

Ge?ntegreerd Ruimtelijk Evaluatie-Instrumentarium voor NatuurontwikkelingsScenario's (GREINS): Koppeling van ecologische modellen aan de hand van een voorbeeldstudie in het stroomgebied van de Beerze-Reusel, H.F. van Dobben e.a., rapport 407, 16 euro.

Aanzet tot een codering van de Nederlandse Aquatische Macrofauna, Tj.H. van den Hoek e.a., rapport 411, 18 euro.

Relatie tussen vegetatie en abiotische factoren in het Meetnet Vitaliteit en Verdroging: Een statistische studie op grond van waarnemingen in 200 opstanden in 1995 en 1996, H.F. van Dobben en W. de Vries, rapport 406, 18 euro.

Kwaliteit van gemeenten voor waterrecreatie: Onderzoek in het kader van Monitoring Kwaliteit Groene Ruimte, C.M. Goossen en F. Langers, rapport 313, 20 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Belevingsgraadmeters, Ronald de Graaff, Stijn Reinhard en Jan Vreke (Alterra), rapport 7.02.03, 12,25 euro.

TRIPS and Plant Varietal Protection: Economic analysis and policy choices, Derek Eaton, rapport 7.02.01, 9,98 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.