Nieuws - 5 juli 2001

Publicaties

Alterra

Schotse Hooglanders in de Broekpolder? Analyse van de veterinair-toxicologische risico's van de verontreinigde bodem voor grote grazers, W.C. Ma, A.T.C. Bosveld en D.B. van den Brink, rapport 260, 41,25 gulden.

Rapportage herprogrammering DLO wateronderzoek, C.W.J. Roest, L.M. van den Berg, L.W.G. Higler, C. Kwakernaak en L.C.P.M. Stuyt, rapport 251, 50 gulden.

Haalbaarheid van een kennissysteem voor de beoordeling van kansrijkdom van effectgerichte maatregelen in bos in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur, C.M.A. Hendriks, R.J. Bijlsma, E.E.J. Leeters, A.F.M. Olsthoorn, F. de Vries, T. van der Wal, T. Otjens en S.M.J. Wijdeven, rapport Alterra/Expertisecentrum-LNV.

Het meetnet bodemkwaliteit van de provincie Gelderland - Opzet en resultaten 1997-1999, J. Japenga, J. Bril en W. Schuurmans, rapport 138, 60 gulden.

Validatie van de modellen SMART2, SUMO 1, NUCOM en MOVE op site-, regionaal en nationaal niveau, G.W.W. Wamelink, H. van Oene, J.P. Mol-Dijkstra, J. Kros, H.F. van Dobben en F. Berendse, rapport 065, 40 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Landbouw Economisch Bericht 2001, H.J. Silvis en C. van Bruchem (red.), rapport PR.01.01, 75 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.

Praktijkonderzoek Veehouderij

Biosaf (r) als alternatief voor een antimicrobi?le groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen, M.M. van Krimpen en G.P. Binnendijk, rapport 202, 38,56 gulden (17,50 euro).

VF Appetite (r)) en V&V (r) als alternatief voor een antimicrobi?le groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen, M.M. van Krimpen, J.G. Plagge, G.P. Binnendijk en A. ten Kleij, rapport 203, 38,56 gulden (17,50 euro).

Humisolve (r) als alternatief voor een antimicrobi?le groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen, M.M. van Krimpen, J.G. Plagge, G.P. Binnendijk en A. ten Kleij, rapport 204, 38,56 gulden (17,50 euro).

Ropadiar (r) als alternatief voor een antimicrobi?le groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen, M.M. van Krimpen en G.P. Binnendijk, rapport 205, 38,56 gulden (17,50 euro).

Schriftelijk of telefonisch te bestellen bij Praktijkonderzoek Veehouderij, postbus 2176, 8203 AD Lelystad, telefoon (0320) 293234 o.v.v. het publicatienummer.