Wetenschap - 21 juni 2001

Publicaties

Alterra

Het effect van woontorens aan de Marina Muiderzand op het voorkomen van watervogels in het Vogelrichtlijngebied IJmeer - Effectbepaling in het kader van de EU-Vogelrichtlijn, A.J. Beintema en L.M.J van den Bergh, rapport 283, 30 gulden.

Stamrot in lariks- en douglasopstanden in Nederland, A. Oosterbaan, C.A. van den Berg en J. Kopinga, rapport 297, 30 gulden.

Reductie van de belasting van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen in het stroomgebied van de Drentse Aa door driftbeperkende maatregelen, R.A. Smidt en J.W. Deneer, rapport 191, 30 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

A closed-chain concept for application in the floristry sector, S.D.C. Deneux en J.H. Luten, rapport 5.01.02, 18 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.