Nieuws - 17 mei 2001

Publicaties

Publicaties

Alterra

Overzicht van een eeuw onderzoek naar groei en opstandsontwikkeling in relatie tot groeiplaats en beheer, H.H. Barteling, A.F.M. Olsthoorn, A. Oosterbaan en S.M.J. Wijdeven, rapport 256, 40 gulden.

Ontwerp-ecotopenstelsel Kustwateren - Voorstel voor classificatie en advies voor validatie, N. Dankers, W.E. van Duin, M.F. Leopold, G.F.P. Martakis, C.J. Smit, D.C. van der Werf en H.P. Wolfert, rapport 177, 40 gulden.

Beleving van bosbeelden - Een methode voor het bepalen van de belevingswaarde van bosbeelden en de resultaten van een pilotonderzoek uitgevoerd met deze methode, T.A. de Boer, E. Gerritsen en J.K. van Raffe, rapport 250, 41 gulden.

Effecten van brand in bos op arme zandgronden, M. Meijer zu Schlochtern en H.G.J.M. Koop, rapport 160, 49 gulden.

HACOBERM II - Eindrapport van een haalbaarheidsstudie naar de habitat- en corridorfunctie van wegbermen, M. van Eupen en J.P. Knaapen, rapport 024, 60 gulden.

Toepassing van het programmapakket EKO Veluwe/Vallei op de monitoringsgegevens van de Hierdense beek in 1995 en 1999, N.G. Jaarsma en P.F.M. Verdonschot, rapport 184, 30 gulden.

Toets natuurontwikkelingsplan en natuurbrug in Zanderij Crailo - Nut en noodzaak van de ecologische verbinding, effectiviteit van de natuurbrug en toetsing herinrichting sportpark, E.A. van der Grift en B.J.H. Koolstra, rapport 168, 112 gulden.

Ecologische kwaliteit in een gebied vol dynamiek - Ontwerpstudie ecologie-inclusief plannen in West-Brabant, A.L.W. Wintjes en S. L?dtke, rapport 237.

Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 - Kaarteenheden met Gt IV, R. Visschers, rapport 166, 30 gulden.

Drainagevergunningen - Methodiek voor de beoordeling van aanvragen voor de aanleg van buisdrainage, J.W.J. van der Gaast en L.C.P.M. Stuyt, rapport 012, 40 gulden.

Beter werken met "Waternood" - Een proeftoepassing in herinrichtingsgebied De Leijen, J. Hoeks (red.), rapport 267, 62 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Vestigingssteun voor bedrijfsopvolgers in de agrarische sector - Een analyse van drie mogelijke varianten, Hennie van der Veen, Karel van Bommel en Gabe Venema, rapport 6.01.05, 54 gulden.

EU agricultural expenditure for various accession scenarios, H.J. Silvis, C.W.J. van Rijswick, A.J. de Kleijn, rapport 6.01.04, 34 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.