Nieuws - 26 april 2001

Publicaties

Publicaties

Alterra

Gammakennis voor de Groene Ruimte - Evaluatie van onderzoeksprogramma 314 Mens en draagvlak in de Groene Ruimte, D.O. Cox (Adviesbureau Wijzer), M.G.G. Neven en C.M. Volker, rapport 239, 90 gulden.

Bedrijfsdiagnose bosbedrijven - Een methode voor bedrijfsonderzoek, J.J. de Jong en J.K. van Raffe, rapport 247, 40 gulden.

Bospaden voor bosplanten - Bospaden en -wegen als transportroute, vestigingsmilieu, refugium en uitvalsbasis voor bosplanten, R.J. Bijlsma, H. van Blitterswijk, A.P.P.M. Clerkx, J.J. de Jong, M.N. van Wijk en L.J. van Os, rapport 193, 55 gulden.

Schelpenbanken als ecotoop - De fauna van schelpenbanken in de Waddenzee, N.M.J.A. Dankers, G.W.N.M. van Moorsel (Bureau Waardenburg), rapport 202, 43,75 gulden.

Communicatie volgens Ko de Boswachter - Studie naar de rol van communicatie bij de vervreemding tussen bosbezoekers en bosbeheerders in Nederland, Veroniek Bezemer, Evelien Verbij en Petra Filius, rapport 212, 40 gulden.

Energieteelt voor Noord-Nederland op de kaart - Een verkenning van de mogelijkheden van teelt van gewassen voor energiewinning in drie grondgebruiksscenario's, Nicoline van der Windt, Willem Rienks en Klaske Ypma, rapport 254, 40 gulden.

Vergelijking van de soortenbijlagen van de EG-Habitatrichtlijn, de EG-Vogelrichtlijn en de Conventie van Bern met de internationale Rode Lijsten, H. Siepel, E. Weeda en S. van Opstal (LNV), rapport 182, 40 gulden.

Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van Noord-Brabant - Methodiek en basiskentallen voor monitoring (ALCHEMA), R.C.M. Merkelbach, J.W. Deneer, R.A. Smidt en J. Groenwold (LEI), rapport 240, 40 gulden.

Van das tot dam - Een verkenning van grijsgroene kruispunten, M. Brinkhuijsen en M.J.M. van Mansfeld, rapport 222, 65 gulden.

Ongewervelde fauna van uiterwaarden: een literatuurstudie naar effecten van inundatie en begrazingsbeheer, D.R. Lammertsma, A.T. Kuiterts en J.H. Faber, rapport 187, 40 gulden.

De potenties voor een duurzame roerdomppopulatie in het Vijvercomplex van Midden-Limburg (Belgi?) en het effect op aangrenzende leefgebieden in Belgi? en Nederland - Voorspellingen met het simulatiemodel METAPHOR, J.P. Chardon, rapport 233, 30 gulden.

Het Bloemendaalse Bos - Voorstel voor het toekomstig beheer uitgaande van de recreatieve en cultuurhistorische functie in combinatie met een ecologisch bosbeheer, J. Kopinga en A.F.M. Olsthoorn, rapport 189, 35 gulden.

Bosreservaat Mattemburgh - Bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat, A.P.P.M. Clerkx, M.J. Schelhaas en M.E. Sanders, rapport 223, 35 gulden.

Remote sensing mapping of carbon and energy fluxes over forests, G.J. Roerink, A.J.W. de Wit, H. Pelgrum en C.A. M?cher, rapport 179 (CGI-rapport 7), 52 gulden.

Monitoring land use changes using geo-information - Possibilities, methods and adapted techniques, C.J. de Zeeuw en G.W. Hazeu, rapport 214 (CGI-rapport 9), 43,60 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Hoe bouwt de boer voort? Ontwikkeling van akkerbouw en andere opengrondsteelten in de Nederlandse akkerbouwregio's, C.J.A.M. de Bont, J.F.M. Helming, J.H. Jager, S.R.M. Janssens en G.S. Venema, rapport 6.01.03, 39 gulden.

Het gemengde bedrijfstype in Zuid-Holland-Zuid - Een korte studie naar de perspectieven en ontwikkelingen van het gemengde bedrijfstype, B.J. van der Sluis, J.S. Buursma en O. Hietbrink, rapport 2.01.05, 26 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.