Nieuws - 1 januari 1970

Post/ Kabouters

Dat de koppen in De Volkskrant over het Bioveemonderzoek niet bepaald reclame zijn voor Wageningen UR ligt voor de hand (Wb7). Kabouters en wetenschappelijk onderzoek zijn niet met elkaar te rijmen. Voor onder¬zoek naar dergelijke mythen en hun ge¬loof¬waardigheid heb¬ben we het Meertens Instituut, waarover J.J. Vos¬kuil in zijn boe¬kenserie Het Bureau uitvoe¬rig bericht.

Dat er door biologische boeren vaak geloof wordt gehecht aan fabels is mijns inziens een onwe¬tenschappelijke uitspraak en heel nadelig voor de vele serieuze biologische boeren die harde strijd moeten leveren om het hoofd boven water te houden.
Maar als het over 'vernieuwende ideeën in het wetenschappelijk onderzoek' gaat, wil ik hier toch even refereren aan de Amster¬damse professor Gerding, een gerespecteerde bètawetenschap¬per wiens vrouw meer dan een kwart eeuw geleden kabou¬ters zag.
De professor wandelde met zijn echtgenote door de bossen en mevrouw beschreef de stoeten kabouters die zij zag lopen; om¬schreef hun kleding en werktuigen en voorspelde aan de hand van de wegtrekkende groepen kabouters een op handen zijnde ge¬beur¬tenis. De professor lachte zijn echtgenote hierom niet uit. ‘Zij ziet ze, maar ik niet. Daarom kan ik er niets over zeg¬gen.’ Voor het bedrijven van wetenschap moet je feiten kunnen aantonen, proef¬ondervindelijk be¬wijs leveren.
Geld uitgeven aan onderzoek als Bioveem is pure verspilling. De studenten zouden er wel een beter doel voor weten. Goedkope¬re huisvesting bijvoorbeeld.

Lydia Wubbenhorst