Nieuws - 24 april 2008

Platform voor ontwikkeling

Vijftien hoogleraren hebben het initiatief genomen tot de oprichting van het Platform for food security and sustainable development. Het platform wil meer debat en inspiratie bij het Wageningse onderzoek en onderwijs voor duurzame ontwikkeling.

‘We werken in Wageningen al veel aan interdisciplinaire projecten, maar het is vaak toch nog fragmentarisch. We hebben behoefte aan een ontmoetingspunt waar alle belangrijke zaken op tafel komen en we structureel samenwerken. Als we met vernieuwende oplossingen voor ontwikkelingsvraagstukken willen komen, dan moeten we meer dan voorheen onze inzichten delen, verbreden en verdiepen’, aldus prof. Ken Giller, hoogleraar Plantaardige productiesystemen en één van de initiatiefnemers.
Donderdag 16 november presenteerde het platform haar plannen aan rector Martin Kropff en vertegenwoordigers uit de wereld van de ontwikkelingssamenwerking. ‘Voor ministeries en ngo’s is het belangrijk dat ze met hun complexe vragen terechtkunnen bij een pool van mensen. Een denktank die relevante inzichten uit verschillende disciplines weet te vertalen in innovatieve oplossingen. Gedreven mensen die weten dat het antwoord vrijwel nooit alleen uit hun eigen vakgebied komt’, vult prof. Akke van der Zijpp, hoogleraar Dierlijke productiesystemen, aan.
Het platform staat open voor iedereen, maar van participanten wordt wel verwacht dat zij zich persoonlijk inzetten voor de kernproblemen rond duurzame ontwikkeling. Het gaat dan allereerst om de armoede en de degradatie van natuurlijke hulpbronnen die de bevolking van veel ontwikkelingslanden in een neerwaartse spiraal gevangen houdt. Daarnaast gaat het om het voedselvraagstuk op lange termijn: het zekerstellen van de mondiaal toenemende vraag naar voedsel. ‘Voor alle betrokkenen is het duidelijk dat we niet moeten blijven steken in een scholendiscussie. Het gaat er niet om of Rudy Rabbinge of Paul Richards gelijk heeft. We streven niet naar consensus, maar erkennen dat de vragen zo complex zijn dat alle meningen welkom zijn om de spiraal van niet-duurzaamheid te doorbreken’, aldus landbouweconoom dr. Niek Koning.
Het platform wil ook graag interdisciplinaire inzichten vertalen naar het onderwijsprogramma. Giller: ‘De interdisciplinaire aanpak zit al redelijk stevig in het onderzoek, maar we beperken het in het onderwijs nog te vaak tot een paar vakken in de afstudeerfase. Ik denk dat het nodig is studenten eerder met de complexiteit van ontwikkelingsvraagstukken te confronteren.’
De initiatiefnemers benadrukken dat het platform niet zo zeer op zoek is naar een ‘plekje in het organogram van Wageningen UR’. Koning: ‘Daar hebben we Wageningen International en de INREF-programma’s al voor. Het platform wil gewoon wat meer leven in de brouwerij, meer debat en meer inspiratie. We staan open voor iedereen die daar een bijdrage aan wil leveren.’
Universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge zal de activiteiten van het platform coördineren.