Nieuws - 15 november 2018

Plan voor onderzoekscentrum op campus oogst bijval en kritiek

tekst:
Anton van Elburg

Ontwikkelingsmaatschappij OostNL is kritisch over de financiële paragraaf in het ambitieuze plan voor een nieuw onderzoekscentrum op het snijvlak van nano-electronica, agro, food en health. Ruim 60 regionale partijen steunen het plan van WUR, Radboud Universiteit en het Belgische Imec.

© Imec

Een consortium van het Belgische Imec, WUR, Radboud Universiteit en Radboudumc wil onder de naam OnePlanet in 2019 een onderzoekscentrum starten dat zich richt op de toepassing van nano-elektronica en digitale technologieën in de agro-, food- en healthsectoren.

OostNL constateert dat de financiële onderbouwing van inkomsten en uitgaven in het businessplan van Oneplanet zeer beperkt is. Ook wordt een aantal aannames slecht  onderbouwd, zodat er geen toetsing van het verdienmodel mogelijk is, stelt OostNL.

De Gelderse ontwikkelingsmaatschappij, die door GS om advies was gevraagd, plaatst zijn kanttekeningen in een van de stukken over het businessplan die Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland deze week aan Provinciale Staten (PS) hebben gestuurd. Het plan rekent met een provinciale investering van 65 miljoen euro in de loop van acht jaar.

Impact
OostNL is dus kritisch, maar concludeert ook dat OnePlanet een waardevolle bijdrage kan leveren aan onderzoek en ontwikkeling, dat het past binnen provinciale plannen en doelstellingen en dat het instituut zowel regionaal, nationaal als mondiaal impact zal kunnen hebben op het snijvlak van food, health en tech. De ontwikkelingsmaatschappij adviseert om het initiatief financieel te ondersteunen mits de onderbouwing door externe experts verder uitgewerkt wordt.

De provincie sprak ook met McKinsey. Het consultancybureau meent dat de gelden het beste gefaseerd beschikbaar gesteld kunnen worden aan OnePlanet op basis van tussentijds bereikte resultaten.

Volgens Liesbeth Luijendijk, WUR-kwartiermaker voor het OnePlanet-initiatief, is de onderbouwing van het businessplan gebaseerd op de ervaringen van Imec en WUR in andere initiatieven. Ze doelt daarmee op het Holst Centre in Eindhoven waarin Imec en TNO samenwerken, en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions waarin WUR samenwerkt met TU Delft, TNO en het Amerikaanse MIT.

Luijendijk: ‘Die ervaring geeft een grote mate van vertrouwen over de haalbaarheid. Het businessplan moet natuurlijk nog verder uitgewerkt worden. Dat is een van de eerste activiteiten in de volgende fase. We zijn het eens met het logische advies van OostNL om het verder uitwerken van het businessplan, inclusief de inhuur van externe experts, voorwaardelijk te maken voor ondersteuning.’

Werkgelegenheid
Het plan voorziet naast provinciegeld ook in financiering uit contractresearch, PPS-programma’s en instanties als NWO om tot een totaalbegroting te komen van 150 miljoen voor acht jaar.

De provinciale investering neemt in de loop van de tijd af
De provinciale investering neemt in de loop van de tijd af

Qua werkgelegenheid gaat het businessplan uit van minimaal 75 directe banen in de eerste drie jaren, en circa 120 na acht jaar. Daarnaast wordt er gerekend op minimaal 200 indirecte banen voor de eerste drie jaar en 325 na acht jaar.

Draagvlak
‘Een besluit of de provincie Gelderland wel of niet een financiële bijdrage gaat leveren aan dit initiatief is complex en verreikend,’ aldus GS in de aanbiedingsbrief bij de stukken. 

Niettemin geeft GS in de brief blijk van enthousiasme over de kansen die het plan biedt. Het past goed binnen het economisch beleid van de provincie dat zich onder andere richt op ‘samenwerking op het kruispunt tussen technologie en toepassing’. Het zou niet alleen een impuls bieden aan het academisch onderwijs maar ook aan het hbo- en mbo-onderwijs, omdat er samen met het Gelderse beroepsonderwijs gewerkt gaat worden aan om- en bijscholing van vakmensen.

Met het draagvlak onder Gelderse gemeenten, bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstellingen zou het eveneens goed zitten volgens GS, gezien de 64 partijen die een ondersteuningsbrief hebben gestuurd.

Ronde tafel
De volgende stap in het proces is een rondetafelbijeenkomst op 21 november in het provinciehuis, die georganiseerd wordt door de Proviciale Staten-fracties van PvdA en VVD.

Mede-initiatiefnemer Fokko Spoelstra (PvdA): ‘We hebben nog steeds zeer grote aarzelingen bij het initiatief omdat we onvoldoende helderheid hebben over de impact op het ecosysteem en of het voldoende meerwaarde heeft voor het MKB en het onderwijs. Het blijft een heel forse investering, daar moet dus ook een grote Gelderse spin-off tegenover staan en dat is tot op heden nog niet voldoende onderbouwd. We willen daarom niet alleen een besluit nemen op basis van de stukken van WUR, Radboud en Imec, maar ook andere partijen zoals een vakbond, een kritische hoogleraar en een ondernemer aan het woord laten. Daarmee hopen we meer inzicht te krijgen in de effecten op de regio.’

Gedeputeerde Staten zal na de rondetafelbijeenkomst besluiten om het voorstel wel of niet ter besluitvorming in PS te brengen.

Update 26-11-2018: zinsnede over McKinsey aangepast.
Update 27-11-2)18: Verslag van de ronde tafel-bijeenkomst is te vinden bij
De Gelderlander en bij de provincie.

Lees ook: