Nieuws - 6 juli 2011

Personeel in Velp onthutst na ontslag Hans van Rooijen

Directeur Ellen Marks zegt onderwijsdirecteur ontslag aan. Het personeel wil echter dat Marks vertrekt.

hans_van_rooyen_in_bos.jpg
Volgens de officiële lezing hebben VHL-directeur Ellen Marks en onderwijsdirecteur Hans van Rooijen een ernstig meningsverschil en is geen sprake van ontslag. Toch meent iedereen in Velp te weten dat Marks in het gesprek Van Rooijen ontslag heeft aangezegd en vooral wilde weten of het ontslag goedschiks (met goedvinden Van Rooijen) of kwaadschiks (met procedure) moest plaatsvinden.
Boos
Marks wil geen commentaar leveren en verwijst naar hoofd communicatie Viola Peulen, die geen mededelingen doet omdat dit een personeelskwestie tussen twee personen is. Voor veel personeelsleden in Velp is dit echter veel meer: de hogeschool staat op het spel. ‘Marks maakt onze hogeschool kapot', is de breed gedeelde opinie van personeelsleden die afgelopen dinsdag bijeenkwamen in de personeelskamer in Velp.
Het nieuws dat Marks tijdens een gesprek op dinsdagochtend onderwijsdirecteur Van Rooijen ontslag heeft aangekondigd, is als een lopend vuurtje de vestiging in Velp doorgegaan. Menig personeelslid is onthutst en boos over deze beslissing en wil actie om dit onterechte ontslag recht te zetten. Dat geldt niet alleen voor de docenten van Bos en Natuurbeheer, de opleiding waarvan Van Rooijen directeur is, maar ook voor andere collega's in Velp.
Petitie
De tachtig aanwezigen willen een petitie opstellen om aan te dringen op het vertrek van Marks. Begin dit jaar had de medezeggenschapsraad het vertrouwen al opgezegd in de algemeen directeur, met steun van veel personeelsleden in Velp en Leeuwarden. Dat vertrouwen was nog niet hersteld en is nu tot een minimum gedaald. Een veel gehoorde kritiek op Marks was toen al: ze communiceert niet met inhoudelijke argumenten, ze communiceert met de machtsvraag. Een petitie aan bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR is in voorbereiding, maar de opstellers twijfelen of zo'n petitie helpt.
'We moeten door'
Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen wil niet op het conflict zelf ingaan. Hij laat wel weten: ‘Ik betreur de ontstane situatie uiteraard ook, heel vervelend voor alle betrokkenen. Maar, we moeten door. VHL moet voorbereid zijn op de toekomst. Een goed opleidingsaanbod, interne processen op orde, en goede en gemotiveerde medewerkers zijn de basis daarin. Dit nieuwe VHL-brede beleid moet snel worden uitgevoerd om de kansen op de markt te pakken, en daar hebben we de onvoorwaardelijke inzet van iedereen bij nodig. We verwachten dan ook loyaliteit en steun bij de uitvoering. Vanuit onze kant faciliteren wij mensen zo goed mogelijk om optimaal te kunnen meewerken aan de uitvoering van onze strategie. Een professionele organisatie vraagt om professionele medewerkers. Dat vraagt om commitment van beide partijen.'
Populair
Van Rooijen is populair: hij runt een succesvolle opleiding met veel studenten die de afgelopen jaren vernieuwingen heeft doorgevoerd. ‘Onze opleiding doet het heel goed', zegt Roos van Doorn. ‘Dat komt omdat we een goed team en een goede directeur hebben.'
Van Rooijen dankt die populariteit ook aan zijn kritische houding: hij stelt vragen bij het gevoerde beleid van Marks, bijvoorbeeld over het beoogde management van de opleidingen.
Niet loyaal
Vermoedelijk speelde dat ook een rol bij het laatste twistpunt tussen Marks en Van Rooijen. De laatste was voorzitter van de benoemingscommissie voor de nieuwe opleidingsdirecteur Tuin- en Landschapsinrichting, vertelt Mieke van Dijk van VHL. ‘De directie en HRM hadden echter al kandidaten geselecteerd en uitgenodigd.' Van Rooijen zou het niet eens zijn met de selectie. Dat werd niet geaccepteerd door Marks, waarna de gesprekken toch plaats vonden.
Volgens sommige personeelsleden heeft Marks geoordeeld dat Van Rooijen niet loyaal was aan het bestuur en moest vertrekken. Andere personeelsleden kunnen zich dat niet voorstellen. ‘Je moet als directeur toch kunnen omgaan met kritiek en meningsverschillen?' Begin dit jaar, toen de nieuwe onderwijsstructuur voor de hogeschool werd besproken in het management, lag Van Rooijen al onder vuur van Marks. Hij heeft toen meerdere functioneringsgesprekken gehad.