Organisatie - 16 april 2009

PENSIOEN GAAT TONNEN EXTRA KOSTEN

Pensioenfonds ABP verhoogt de premie. Wat betekent dat voor de werknemers van Wageningen UR? Zes vragen aan Adrie van der Wardt en Erik van der Wilk van Payroll & Advies, een onderafdeling van Human Resources.

Iedereen in dienst van Wageningen UR bouwt pensioen op bij ABP. Het fonds is door de financiële crisis in de problemen gekomen. Om het vermogen te herstellen, gaat de pensioenpremie per 1 juli met één procent omhoog en per 1 januari 2010 nog eens met twee procent. De pensioenuitkeringen stijgen de komende vier jaar niet.

1. Wat betekent de premieverhoging voor werknemers?
Iemand met bijvoorbeeld een jaarsalaris van 35 duizend tot 40 duizend euro betaalt maandelijks ongeveer een tientje meer. Daar betaal je geen loonheffing over, dus netto komt dat neer op 6 à 7 euro. De premieverhoging betekent ook een verschuiving in het salaris, tekent Erik van der Wilk aan. ‘Als je voltijd werkt, werk je één dag per week voor je pensioen. Dat wordt nu iets meer.’

2. Wat kost het Wageningen UR?
De werkgever betaalt tweederde van de verhoging. In het voorbeeld komt dat neer op 23 euro bruto per werknemer per maand. ‘Maar Wageningen UR heeft veel hoog opgeleide en oudere werknemers in hoge salarisschalen. Alles bij elkaar gaat dit Wageningen UR tonnen kosten’, vertelt Adrie van der Wardt.
Dat geld moet uit het eigen budget komen. Het is ook nog afwachten in hoeverre de overheid deze premieverhoging later compenseert. Daarom vrezen ministeries en de vereniging van universiteiten dat de maatregel ten koste gaat van de werkgelegenheid.

3. Hoe lang blijft de regeling van kracht?
De regeling blijft van kracht tot uiterlijk 1 januari 2014. Als sneller herstel optreedt, kan de tijdelijke premieverhoging eerder stoppen. ‘Zodra er weer genoeg geld is, worden de pensioenen weer geïndexeerd en als er genoeg over is wordt het koopkrachtverlies met terugwerkende kracht zoveel mogelijk hersteld’, aldus Van der Wardt. Op dat moment wordt ook besloten of en hoeveel de pensioenpremie weer naar beneden kan.

4. Hebben de problemen bij ABP nog andere consequenties?
De vermogensproblemen van het ABP hebben ook gevolgen wanneer je net bij Wageningen UR bent komen werken en aanspraken bij andere pensioenfondsen wilt laten overnemen door ABP. Van der Wardt: ‘Er zijn afspraken tussen de pensioenfondsen dat er geen waardeoverdracht plaatsvindt bij een lage dekkingsgraad.’ De dekkingsgraad is een indicator voor de mate waarin een fonds aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. ‘Maar je moet het gewoon aanvragen. Wanneer de dekkingsgraad weer op niveau zit, vindt de overdracht alsnog plaats.’

5. Hoe zit het met de premie voor het VUT-fonds en de FPU-regeling?
De VUT - vervroegde uittreding - en FPU - flexibel pensioen en uittreden – zijn bedoeld voor mensen die voor 1950 geboren zijn. ‘De groep mensen die hier gebruik van maakt, wordt steeds kleiner. De premie daarvoor daalt dus’, legt Van der Wilk uit. In 2016 loopt de regeling af en bestaat de premie niet meer.
Jongere werknemers betalen verplicht mee aan de regeling, volgens het solidariteitsprincipe. Zij kunnen zelf vroeger stoppen met werken via een levensloopspaarregeling.

6. Moeten we ons zorgen maken over ons pensioen?
‘ABP-verzekerden zijn niet slecht af. Het is een groot fonds met voldoende reserves’, aldus Van der Wilk. / Alexandra Branderhorst

Iedereen met vragen over het pensioen kan terecht bij zijn eigen HR-adviseur binnen Wageningen UR.