Nieuws - 11 maart 1999

Over opleidingen en olifanten

Over opleidingen en olifanten

Over opleidingen en olifanten

In twee hectische vergaderingen op 24 en 25 februari is de besluitvorming over het opleidingsaanbod van de Landbouwuniversiteit afgerond. 13,5 Opleidingen worden ingesteld, dertien opleidingen worden naar het Croho (Centraal register opleidingen hoger onderwijs) gestuurd. In een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid worden de afstudeerrichtingen niet meegestuurd

Deze brief gaat niet over de inhoud van het besluit - die ligt vast (als niemand een bezwaarschrift indient wegens strijdigheid met het zorgvuldigheidsbeginsel). Deze brief gaat over netjes met elkaar omgaan en zorgvuldig besturen. Of over koehandel en olifanten in porseleinkasten

Het college van bestuur heeft een verdeel-en-heers-politiek gevoerd door aan verschillende betrokkenen verschillende verhalen te vertellen. De inhoudelijke discussie over het milieu-onderwijs is niet afgerond. Geen van de betreffende richtingsonderwijscommissies (roc's) heeft als zodanig haar mening kunnen geven. De niet-negatieve reacties op de verschillende verhalen werden verheven tot draagvlak. Niet duidelijk was waarvoor nou draagvlak bestond: voor een integrale milieu-opleiding (toegezegd aan milieustudenten), voor een technologie-gecentreerde opleiding (toegezegd aan landbouwtechnische studenten) of voor beide opleidingen apart (het met veel roc-handtekeningen gesteunde voorstel van de studentenraad). Van alle kanten was duidelijk aangegeven dat een opleiding die zowel technologiegecentreerd als integraal milieuwetenschappelijk is, waarschijnlijk vlees noch vis wordt

De week voor de vergadering - waarin studenten- en ondernemingsraad moesten instemmen met het voorgestelde lijstje - leek alles te wijzen op een technologiegecentreerde milieu-opleiding. Ter vergadering echter werd een ommezwaai gemaakt en moest de opleiding ineens toch integraal milieuwetenschappelijk zijn. Dit deed het college van bestuur waarschijnlijk om de medezeggenschapsorganen te paaien

Tijdens de spoedvergadering een dag later kwam een voorstel op tafel om tussen Bodem, water en atmosfeer en Milieu en duurzame technologie (of deze nu technologisch gecentreerd of integraal milieugericht moet worden is niet duidelijk) een doctoraalstudie Milieuwetenschappen in te stellen. Op zich een mooi bestuurlijk compromis, maar alweer een voorstel dat aan geen enkele inhoudelijke deskundige is voorgelegd. Toen ermee werd ingestemd, wist buiten het bestuurscentrum niemand iets van het bestaan van het voorstel af, niet eens de roc's. Het is onduidelijk hoeveel draagvlak voor dit voorstel bestaat. Of het uitvoerbaar is, weet ook niemand

Tijdens de vergadering is door het college niet serieus geluisterd naar alternatieve oplossingen, waarbij de deskundigen wel geraadpleegd kunnen worden. Ook heeft het college geen antwoord gegeven op wezenlijke vragen. Wat is bijvoorbeeld het fundamentele verschil tussen dertien Croho-opleidingen en een doctoraalstudie (die alleen geen eigen propedeuse heeft) en veertien volledige opleidingen? Waarom mag het naampje van de veertiende opleiding niet in het Croho? En waarom zijn 13,5 opleidingen overzichtelijker en wervender dan 14 opleidingen? Het college van bestuur is absoluut niet ingegaan op de uitgesproken zorg over verwachte bestuurlijke en inhoudelijke afstemmingsproblemen tussen Milieu en duurzame technologie, Bodem, water en atmosfeer en de doctoraalstudie Milieuwetenschappen

Opmerkingen vanuit de studentenraad dat besluitvorming zorgvuldig dient te gebeuren werden met hoongelach weggewimpeld; dat zou de boel alleen maar vertragen. Waar hebben we dit eerder meegemaakt? Het college gebruikt dit argument vaker als echte argumenten ontbreken. Zo kunnen wij ook een universiteit (en researchcentrum?) besturen!

Bij dezen stellen we ons kandidaat