Nieuws - 16 mei 2002

Oppassen dat planning niet verzandt in gepolder

Oppassen dat planning niet verzandt in gepolder

Het komt steeds vaker voor dat in de ruimtelijke planning bijvoorbeeld waterberging wordt gecombineerd met paalwoningen, dat de natuur via een ecoduct over de snelweg gaat, of dat een boerenlandschap omgevormd wordt tot een bedrijventerrein. Het verweven, stapelen en opvolgen van ruimtelijke functies vraagt om vernieuwing van planners. Onderzoekers van Alterra inventariseerden de methoden.

De onderzoekers schetsen met hun rapport de trend om interactief en multidisciplinair te plannen. In de afgelopen tien jaar is er in de ruimtelijke planning veel ge?xperimenteerd met samenwerkingsverbanden met daarin wetenschappers vanuit verschillende disciplines, overheden, ondernemers en belangenorganisaties. Onderzoekers van Alterra onderscheiden vijftien nieuwe planningsmethodieken in binnen- en buitenland, uiteenlopend van de Leefbaarheidseffectrapportage van de Wageningse planologe dr Marian Hidding tot de op gemeenschapsprocessen gerichte overlegstructuur van het Amerikaanse Glynwood Centre.

De inventarisatie die Alterra maakte, sluit volgens auteur dr Jan Klijn aan bij de trend tot interactief en multidisciplinair werken die ook in Wageningen steeds sterker zichtbaar wordt, zoals in het onderzoek van het deltaprogramma onder leiding van prof. Arnold van der Valk. Daarin werken alfa's, b?ta's en gamma's samen met mensen uit de streek aan concrete maar integrale problemen.

Een integrale aanpak van planning stuit op vele problemen. Klijn: "Het neigt gauw tot l'art pour l'art." Polderen om het polderen, plannen om het plannen. De wetenschapper kan het zicht op zijn disciplinaire kennis verliezen, terwijl de begeleider van het planningsproces zelfs kans maakt het probleem uit het oog te verliezen doordat hij verzuipt in de overlegcultuur. Klijn verwacht dan ook niet dat op korte termijn direct toepasbare methodieken op commerci?le basis zijn te exploiteren. Interactief plannen blijft maatwerk. | M.W.