Nieuws - 1 januari 1970

Op weg naar Wageningen Ecopolis

Op weg naar Wageningen Ecopolis

Op weg naar Wageningen Ecopolis

Eens in de zoveel tijd doet zich een constellatie voor waarbij krachten, processen en een voedingsbodem elkaar versterken. Op zo'n moment ontstaat er een Gouden eeuw, bloeit er een beschaving op, of komt een Silicon Valley tot ontwikkeling. In Wageningen lijkt zich zo'n constellatie voor te doen. Met het Ecopolis-initiatief willen we die kans grijpen

Het Ecopolis-initiatief heeft als doel van Wageningen een duurzame stad te maken en tegelijkertijd de stad mondiaal neer te zetten als het centrum voor adviezen, kennis en producten op het gebied van duurzaamheid, milieu en ecologie

Belangen van gemeente, Wageningen UR en kennisintensief bedrijfsleven parallel

Röling, Richards en Goewie beschreven in een vorige forumbijdrage de eco-challenge waar Wageningen UR voor staat. Wij zien deze challenge niet beperkt tot Wageningen UR. De belangen van Wageningen UR en het kennisintensief bedrijfsleven in Wageningen zijn zo nauw verweven dat ze nauwelijks te scheiden zijn. Met de core business van Wageningen UR, zoals beschreven in Krachtig op koers, is duurzaamheid een belangrijk profileringspunt van de Wageningse kennisstad. Wij denken dat Wageningen zich er beter mee kan verkopen en er economisch beter van wordt. Profilering op duurzaamheid vereist tenminste dat je de eigen keuken (en tuin) op orde hebt. Als bedrijven en instellingen, de gemeente incluis, hiervoor zorgen, komt de groene, milieuvriendelijke stad een behoorlijke stap dichterbij. Private en publieke belangen vallen hier perfect samen

Het afgelopen half jaar hebben we in een kerngroep met vertegenwoordigers van Wageningen UR, gemeente, Stichting Kennisstad en Kennisintensieve bedrijven hierover van gedachten gewisseld. Begonnen met voorzichtig brainstormen, groeide het enthousiasme steeds verder. Het bleef niet bij theoretiseren, ook in de praktijk vonden de geheel verschillende deelnemers elkaar. Wageningen Ecopolis was geboren en een startconferentie werd ons eerste doel

Als we als stad dit gezamenlijk initiatief kunnen omzetten in een gezamenlijk handelen, dan durven we gerust te stellen dat Wageningen uniek is in Nederland. De opgave waar we nu voor staan is om de weg naar een duurzame kennisstad te concretiseren door onze diensten en producten en onze productieomgeving verder te ecologiseren. Duurzaamheid moet daadwerkelijk herkenbaar worden in Wageningen en niet blijven steken in bijvoorbeeld een fraai duurzaam gebouwd IBN met een mooie tuin of een deel van de wijk Noordwest met een tweede waterleidingcircuit. Er is heel wat meer voor nodig

Ecopolis

Duurzaamheid is een term die zo langzamerhand aan inflatie onderhevig lijkt. De onderliggende ideeën staan echter nog recht overeind. Het grootste deel van onze economie en heel veel overheidsbeslissingen zijn gebaseerd op kortetermijnwinst en snel scoren. Doordenken over de gevolgen van de economische groei komt later wel. In de actuele politiek en keuzen die het bedrijfsleven maakt wordt de uitputting van grondstoffen en energie, en de voortdurende belasting van de atmosfeer, water en bodem met onze afvalstoffen nog nauwelijks meegerekend. Het streven naar evenwicht, zodat er voor de toekomstige generaties ook nog te leven valt, is mooi bedacht door de commissie-Brundtland, maar nog niet echt onderdeel geworden van bedrijfsstrategieën en visies op reorganisaties. Hoewel er in Nederland wel enige verbeteringen zijn te constateren, met name op het gebied van energiebesparing en vermindering van de uitstoot van SO2, blijft duurzaamheid toch nog te vaak een verkooppraatje

De startconferentie heeft de werktitel Wageningen Ecopolis meegekregen. Ecopolis is een strategie voor een ecologische stad (polis = stad), ontwikkeld door onder anderen Sybrand Tjallingii van het IBN-DLO, samen met TNO Delft en Bureau Boom in Delft. In Ecopolis wordt de economische, sociale en fysieke ontwikkeling van de stad geplaatst in een duurzaam perspectief: ook toekomstige generaties willen kunnen wonen, werken en recreëren in een stad en leven in een landschap dat zijn waarde behoudt ondanks of dankzij menselijk ingrijpen

In Ecopolis streven bedrijven naar een duurzame manier van produceren. De interne milieuzorg (inclusief aanpak van woon-werkverkeer) is op orde, maar ook de inrichting van bedrijfsterreinen en openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeente streven naar duurzame producten, adviezen, onderzoek en plannen voor stad en omgeving. Uitgegaan wordt van een integrale aanpak van proces en product: bedrijven en overheid houden in hun beleids- en ontwikkelingsplannen rekening met alle relevante economische, maatschappelijke en fysieke aspecten. Om draagvlak te bereiken en de kwaliteit te verhogen wordt samengewerkt met andere bedrijven en instellingen. De wederzijdse bevruchting tussen onderzoek en bedrijfsleven leidt tot een meerwaarde op het punt van duurzaamheid. De bewoners van Ecopolis worden belangrijke leveranciers van kennis over duurzaamheid over de gehele wereld en stellen daarmee op duurzame wijze hun inkomsten en werkgelegenheid veilig

Het startschot

Dit ideaalbeeld bereik je natuurlijk alleen op lange termijn. En mits de belangrijkste actoren in de samenleving hieraan meedoen. De eerste zet van de kerngroep Wageningen Ecopolis is de organisatie van een startconferentie op 24 maart in theater Junushoff. Daar willen we onze ideeën voorleggen aan de leidinggevenden en medewerkers van de kennisintensieve bedrijven, van leerstoelgroepen en DLO-instituten, van bedrijven die deel uitmaken van Kennisstad Wageningen, de leden van de Vereniging Kennisintensieve Bedrijven Wageningen en de leden van de gemeenteraad. Z355j zullen de Ecopolis-visie vorm moeten geven en daarmee willen we op de conferentie een begin maken. De eerste belangrijke spelers hebben zich al gecommitteerd door zitting te nemen in een comito van aanbeveling: Jaap Sala, burgemeester, Cees Veerman, voorzitter Wageningen UR, Paul Leistra, directeur Rabobank en Thieu Meulenberg, voorzitter KIBW

Met het werken aan de Ecopolis-strategie hoeven we in Wageningen niet van scratch te beginnen. In Wageningen en ook daarbuiten is veel kennis aanwezig. Deze kennis zullen we maximaal moeten aanboren en combineren. Op de conferentie op 24 maart zullen 's morgens enkele sprekers hun gedachtegoed presenteren: Sybrand Tjallingii (IBN-DLO), Paul Apeldoorn, wethouder Economische Zaken, Ernest van Hezik (Stichting Natural Step) en August Sjauw-Koen-Fa (stafbureau duurzame ontwikkelingen, Rabobank Nederland). Het Ecopolis-initiatief zal alleen gerealiseerd worden als er breed in de Wageningse gemeenschap aan gewerkt wordt. Naar elkaar blijven kijken en wijzen leidt tot niets. Initiatief en creativiteit is nodig, en die willen we op de conferentie dan ook aanboren. De in Wageningen aanwezige kennis op vele terreinen zal worden aangeboord: duurzaam bouwen, duurzame bedrijfsstrategieën, communicatie, ecologische stadsontwikkeling en beheersing van mobiliteit zullen aan de orde komen. Het typerende van bronnen is dat ze, eenmaal aangeboord, uit zichzelf blijven werken. Daarvan zal het succes van de dag afhangen

Het moet echter niet bij deze dag blijven. Het werkelijke succes van de dag hangt af van het enthousiasme waarmee bedrijven en instellingen samen invulling willen geven aan het uitwerken van de initiatieven. Zowel binnenshuis als in gezamenlijke projecten. De gemeente zal met de stichting Kennisstad een voorstel voorbereiden hoe de regie en coördinatie kan worden verdeeld en gedragen. Dit zal in de conferentie worden besproken en de continuïteit verzekeren van het dan breed gedragen doel: Wageningen neerzetten als een Kenniscentrum van wereldniveau, waar gewerkt wordt aan de ecologische uitdaging!