Nieuws - 1 januari 1970

Op bewoonde brug is ruimte voor natuur, verkeer en wonen samen

Op bewoonde brug is ruimte voor natuur, verkeer en wonen samen


In de regio Noord-Limburg is draagvlak voor het bouwen van 'bewoonde
bruggen'. Uit een onderzoek van Alterra blijkt dat door overdekken van
snelwegen nieuwe mogelijkheden ontstaan voor natuur, wonen en werken.
Het principe van de bewoonde brug is simpel: overdek een weg of een
kruispunt en je hebt plek voor een natuurgebied, een woonwijk, een
bedrijventerrein of een recreatiegebied. Zo kan de A67 van een strakke
grens tussen stad en land met een overkluizing uitgroeien tot een groene
verbinding tussen stad en land met natuur bovenop, een winkelcentrum er
onder en de snelweg daar weer onder. Innovatief aan de aanpak in Limburg is
de interactieve manier van plannen. Projectleider drs Madeleine van
Mansfeld van Alterra begeleidde voor de complete planvorming een grote
groep van Nederlandse en Duitse betrokkenen.
In de regio Noord-Limburg staan enkele grootschalige projecten op stapel.
In het gebied met vele stedelijke uitbreidingsplannen moeten enkele nieuwe
snelwegen worden aangelegd en aaneengesloten, er moet gewerkt worden aan de
grote ecologische verbindingszone tussen Nijmegen en Aken, en er speelt de
reconstructie van de veehouderij. In de praktijk is zo'n grootschalig,
regionaal veranderingstraject vaak een slagveld met politieke, bestuurlijke
en juridische gevechten. Om dat te voorkomen is in Noord-Limburg in het
jaar 2000 het interactieve project Regiodialoog Noord-Limburg gestart,
waarin alle bestuurlijke en maatschappelijke groeperingen vanaf het begin
af aan meeontwerpen aan de inrichting van het gebied.
Uit die ontwerpsessies met regionale betrokken kwamen bijna tachtig
projecten, waarvan de bewoonde brug. Er zijn vele bewoonde bruggen te
bouwen. In de haalbaarheidsstudie die Alterra maakte, werden zes varianten
voorgelegd aan bestuurders uit de regio, drie voor het knooppunt ten
noorden van Venlo en drie voor het zuidelijk knooppunt. De bestuurders
moesten onder begeleiding van Alterra-onderzoekers in een middag goede en
slechte punten van de ontwerpen aangeven, bijvoorbeeld of de combinatie van
functies goed was, of het qua uitstraling vernieuwend en
grensoverschrijdend was, of er bestuurlijk draagvlak was, en welke
mogelijkheden een plan in de regio gaf aan natuur, wonen en werken. Slechts
een voldeed niet aan de verwachting.
,,Nu hebben we fakkeldragers nodig die het daadwerkelijk tot een uitvoering
brengen'', aldus Van Mansfeld. ,,En dat is lastig, want iedereen zit nokvol
met hun eigen bezigheden.'' De directie Zuid van het ministerie van LNV
heeft beloofd het project te trekken, maar voor Alterra doemt een dilemma
op. ,,Moeten wij die rol van fakkeldrager nu innemen?'', vraagt Van
Mansfeld zich af. ,,We zijn een kennisinstituut, maar we hebben wel mede
het proces ingezet. Daardoor zijn we nu een maatschappelijke speler
geworden.'' Alterra is nu voorlopig gevraagd om een organisatieplan voor
het programmabureau te schrijven, dat de regie en de kwaliteitsborging in
de toekomst moet gaan begeleiden. |
M.W.
FOTO
Artist impression van de bewoonde brug over de nog te bouwen A67 bij Venlo.
| Illustratie Karel Hulsteijn, Alterra