Nieuws - 15 maart 2001

Onderzoeksprijs gaat naar ecologische modelbouwer

Onderzoeksprijs gaat naar ecologische modelbouwer

Tijdens de dies natalis - de verjaardag van de universiteit - op 9 maart ontving dr. ir. Harmke van Oene van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie de onderzoeksprijs van Wageningen UR. Zij kreeg een oorkonde en een geldbedrag van vijfduizend gulden voor een modelonderzoek naar de effecten van historische kooldioxidegehalten en neerslag van stikstof uit de lucht op vegetatie-ontwikkeling.

Van Oene publiceerde haar onderzoek in het gerenommeerde vaktijdschrift Ecological Applications van de Ecological Society of America. Medeauteurs zijn prof. dr. Frank Berendse en drs. Carolien de Kovel.

Kenmerkend voor het door Van Oene ontwikkelde model is de terugkoppeling tussen bodem en plantensoorten. Zowel de veranderingen in plantensoortensamenstelling als de gevolgen hiervan voor bijvoorbeeld beschikbaarheid van stikstof, zuurgraad en bodemvochtigheid rekent het uit. Zij toetste het model aan de hand van metingen in een stuifzandgebied op de Veluwe. Het model bleek de natuurlijke overgang van kaal zand naar dennenbos en loofbos goed te simuleren. In andere toepassingen wordt het model ook gebruikt om de effecten van begrazing en klimaatverandering op de vegetatie te bepalen.

Een belangrijk inzicht dat werd verkregen door toepassing van het model is dat stikstof op de lange termijn in Nederland een zeer grote invloed heeft op de vegetatie-ontwikkeling. Vergeleken hiermee heeft kooldioxide minder invloed. De planten die het snelst op een hoog stikstofniveau reageren, gaan domineren. Uit berekeningen met verschillende klimaat- en stikstofdepositie-scenario's bleek dat een sterke reductie van de neerslag van stikstof pas na tien tot twintig jaar positieve effecten op de botanische samenstelling laat zien. Deze lange periode is nodig vanwege de langdurige ophoping van stikstof in de Nederlandse bodems. | H.B.