Nieuws - 12 april 2007

‘Nieuwe wijk bouwen op laag zeezand’

Met zand uit de Noordzee kunnen we Nederland vijf meter ophogen en zijn we de zeespiegelstijging met gemak de baas. Niet erg realistisch, erkent Niels Roode van Rijkswaterstaat, maar de gedachte illustreert volgens hem hoe zijn organisatie naar nieuwe wegen zoekt om klimaatverandering het hoofd te bieden.

‘Misschien is inlandse zandsuppletie bij de aanleg van nieuwe woonwijken in centraal Holland zo gek nog niet’, opperde Roode op het symposium dat Zee- en kustmanagement van Van Hall Larenstein in Leeuwarden op 28 maart wijdde aan de gevolgen van de klimaatsverandering. ‘Want vreemd genoeg bouwen we maar door in het laagst gelegen en dichtstbevolkte deel van ons land, terwijl over grootschalige evacuatieplannen nog nooit is nagedacht.’
Nederland is veiliger dan ooit, bezwoer de Rijkswaterstaatman, maar het steeds verder ophogen van dijken volstaat niet langer om de verwachte watertoevloed te keren. Alleen al de kosten nopen tot een andere benadering van ‘overstromingsveiligheid’, zoals dat heet in Rijkswaterstaatjargon.
Rijkswaterstaat zoekt nadrukkelijk de dialoog met de overheid en publieke instanties om de verantwoordelijkheid voor risico’s bij calamiteiten te delen. Een van de ideeën die circuleren is de verplichte overstromingsverzekering voor elke Nederlander. Het is al zo goed als zeker dat die er komt, vertelde Roode. Het compartimenteren van de veertien dijkringgebieden in Nederland ligt politiek gevoeliger. Bij een overstroming wordt het water dan naar gebiedsdelen geleid waar het de minste schade kan aanrichten. Probleem is dat niemand wil dat zijn woonomgeving tot overstromingsgebied wordt bestempeld, voorspelde Roode.