Nieuws - 24 april 2008

Nieuwe koers in landbouw nodig

Als we de wereldbevolking willen blijven voeden, is een nieuwe koers in het landbouwbeleid nodig. Business as usual is geen optie, is de kernboodschap van een studie van het International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD).

Dr. Niels Louwaars van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland schreef mee aan het rapport, en dr. Janice Jiggins van de leerstoel Communicatie- en innovatiestudies was medeauteur van een artikel in Science van afgelopen week over hetzelfde onderwerp.
De vierhonderd deskundigen die meewerkten aan de studie stellen dat het belangrijk is om niet op één paard te wedden. Duurzaamheid en ontwikkeling vereisen een landbouw die de ecologische basis voor de mens veilig stelt, een eerlijke kans biedt aan de miljoenen boeren in tropische landen, de oneerlijke verdeling wegneemt tussen de 900 miljoen ondervoede mensen en de mensen die te veel eten, én voldoet aan de toenemende vraag naar graan en vlees.
Volgens Jiggins is het IAASTD-rapport het begin van een ware omslag. Het gaat er om dat nieuw beleid zich richt op een combinatie van doelen op het gebied van sociale ontwikkelingen, milieu en productie. Productieverhoging alleen is niet het antwoord op alle vragen. Het rapport geeft aan dat grote veranderingen nodig zijn, onder meer door rechtvaardiger om te gaan met de intellectuele eigendomsrechten. In het handelsoverleg bij de wereldhandelsorganisatie WTO tussen verschillende landen, is daarvoor meer aandacht nodig. Wetenschappelijk onderzoek moet zich meer richten op manieren om klimaatverandering te beperken of tegen te gaan en ook om wegen te vinden om zich aan de klimaatverandering aan te passen.
Verder moet de landbouw duurzaam omgaan met water en energie, maar tegelijk ook zorgen dat de biodiversiteit gehandhaafd blijft en de bodemvruchtbaarheid niet verloren gaat. Tenslotte moet het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen verminderen en de vermesting vanaf landbouwgrond worden tegengegaan.
Het rapport stelt dat er veel meer dialoog nodig is. Niet alleen tussen wetenschappers onderling, maar ook met belangengroepen in de maatschappij, zoals boeren, consumenten en milieuorganisaties. En ook binnen de overheden is betere afstemming nodig tussen de ministeries die zich op verschillende beleidsterreinen begeven.
Er liggen kansen voor de universiteit, meent Jiggins. ‘De studenten van nu vormen de generatie die straks een belangrijke rol moet spelen bij de nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor is samenwerking nodig, binnen en buiten de muren van de universiteit.’