Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe aanpak voor behoud duinplanten

De bescherming of het herstel van pioniersplanten in de duinen vraagt dikwijls om meer dan slechts plaggen, schrijft hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie prof. Karle Sykora in het Journal of Vegetation Science.

De zeldzame pioniersplanten zoals zonnedauw en strandduizenguldenkruid komen voor in de vochtige, kalkrijke, door wind of water gevormde depressies in het duinlandschap. Die planten wil men beschermen of terugkrijgen op meerdere plaatsen langs de Nederlandse kust. De gebruikelijke maatregelen zijn echter lang niet altijd effectief. Volgens Sykora is het nodig om de maatregelen goed af te stemmen op de lokale milieucondities.

Sykora nam de ontwikkeling van de vegetatie en bodemgesteldheid in vijf duinvalleien op Terschelling onder de loep. Het voorkomen van de pioniersvegetatie, dikwijls Rode-Lijstsoorten, blijkt sterk af te hangen van de mate van verzuring van de bodem en van het grondwaterpeil. Zuur en meststoffen zijn slecht voor de pioniersplanten, een hoog grondwaterpeil is bevorderend. Natuurbeheerders komen er niet altijd gemakkelijk vanaf door slechts de bovenste grondlaag inclusief humus en vegetatie zoals duinriet weg te plaggen en zo meer kans te geven aan pioniervegetatie.

Bij een sterke mate van verzuring blijkt dat namelijk niet voldoende. De pioniersplanten, blijven dan slecht gedijen in een zure bodem. De verzuring kan diep in de grond zitten. Diepere afgraving van de duinen voor de vorming van een weer 'jonge' natte duinvallei is een alternatief. Een andere oplossing is het s toppen van verzuring van de binnenduinen door overstuiving met kalkrijk zand vanuit de dynamische zeereep, waardoor de waardevolle vegetatietypen zich kunnen ontwikkelen. / HB