Nieuws - 1 januari 1970

Nieuw rekenmodel toont effecten van agrarisch natuurbeheer

Als ik op een deel van mijn land agrarisch natuurbeheer ga toepassen, wat zijn daarvan dan de effecten op de ecologie? En wat scheelt het in mijn portemonnee? Promovendus Rolf Groeneveld van het LEI ontwikkelde een rekenmodel waarmee melkveehouders deze vragen kunnen beantwoorden.

Groeneveld combineerde een economisch rekenmodel voor het landgebruik van melkveehouders met een ecologisch metapopulatiemodel, waarmee voor soorten als de boomkikker - 'soorten die te leiden hebben onder versnippering' - kan worden berekend hoe natuurbeheer uitpakt.
,,Melkveebedrijven hebben huispercelen nodig'', legt hij uit. ,,Percelen dicht bij de boerderij waar het vee naartoe kan worden getransporteerd. Veldkavels gebruiken de boeren vaak voor verbouw van maïs en het houden van jongvee.'' Die verder gelegen kavels zijn vaak de percelen waar kosteneffectief aan agrarisch natuurbeheer kan worden gedaan. Bepalend zijn daarvoor volgens Groeneveld de locatie en de omvang van het perceel.
Om de gecombineerde rekenmodellen echt toe te passen, moeten ze volgens Groeneveld nog wel verder ontwikkeld worden. Hij ziet wel mogelijkheden om de modellen toe te passen bij agrarische natuurverenigingen. Daar worden collectieve beheerspakketten afgesloten voor hele melkveegebieden. ,,Als iedere boer zelf bepaalt waar hij aan agrarisch natuurbeheer doet, kiezen ze allemaal voor de ver gelegen veldpercelen'', aldus Groeneveld. Met de modellen die hij ontwikkelde kunnen agrarische natuurverenigingen uitrekenen waar agrarisch natuurbeheer zowel voor de natuur als voor de boeren het meest effectief is.
Om te berekenen hoe het agrarisch natuurbeheer uitpakt voor weidevogels, is Groeneveld op het LEI bezig een ander ecologisch model in te passen, dat beter is geschikt voor vogels. | M.W.

Rolf Groeneveld promoveerde op 7 mei bij prof. Ekko van Ierland, hoogleraar Milieu-economie en dr Hans-Peter Weikard, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Milieu-economie en natuurlijke hulpbronnen.