Nieuws - 30 augustus 2001

Nieuw gewasbeschermingsbeleid vraagt om breder onderzoek

Nieuw gewasbeschermingsbeleid vraagt om breder onderzoek

Met het in juli voorgestelde gewasbeschermingsbeleid tot 2010 'Zicht op gezonde teelt' stelt het ministerie van LNV andere eisen aan onderzoek. Er moeten meer onderzoeksinstellingen aan de uitvoering van het beleid meewerken, ze moeten nauwer samenwerken, hun onderzoeksprogramma moet steviger in elkaar zitten en de resultaten moeten doorgesluisd worden naar de praktijk.

Het is het onderzoek dat ervoor moet zorgen dat de aan te scherpen beleidsdoelstellingen gehaald worden. In 2010 zou de milieubelasting met chemische gewasbeschermingsmiddelen minstens 95 procent lager moeten liggen dan in het jaar 1998. In 2005 moet al een daling van 75 procent zijn gehaald. Het is de bedoeling dat land- en tuinbouwbedrijven gecertificeerd worden om de milieukwaliteit, voedselveiligheid en arbeidsbescherming te waarborgen. Het onderzoek zal zich moeten richten op preventie van plantenziekten, op niet-chemische bestrijdingsstrategie?n, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en nieuwe managementsystemen die boeren en tuinders helpen bij hun keuze voor bestrijdingsmethoden voor ziekten of plagen.

Volgens het beleidsvoorstel zal het kabinet de komende vijf jaar jaarlijks achttien miljoen gulden uittrekken voor gewasbeschermingsonderzoek. Dat is net zoveel als tot nu toe, licht dr. Ernst van den Ende van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) toe. Hij trekt samen met dr. Piet Boonekamp (Plant Research International) het opzetten van een nieuw onderzoeksprogramma voor gewasbescherming. Ook andere instituten, zoals Imag, LEI en Alterra zijn hierbij betrokken. Het geld moet voortaan over meer instituten worden verdeeld, ook over instellingen buiten Wageningen UR.

Het oude programma, ter ondersteuning van het beleid in het Meerjarenplan Gewasbescherming, is nu afgerond. "Uit de evaluatie bleek dat dit programma te weinig heeft opgeleverd", zegt Van den Ende. "Wel veel kennis, maar die is nauwelijks door de praktijk opgepikt. Het is de taak van het PPO om bij het nieuwe programma kritische kanttekeningen te plaatsen: is dit wat de praktijk wil?"

Het onderzoeksprogramma is in grote lijnen beschreven en ligt ter goedkeuring bij LNV, meldt Van den Ende. "Eind december hopen we groen licht te ontvangen." | M.H.