Nieuws - 10 mei 2007

Niet geld maar mens probleem voor klimaat

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is best te betalen, maar het ontbreekt aan politieke wil om eraan te werken. Dat staat in het derde rapport van het International Panel on Climate Change (IPCC). De schattingen voor de bijdrage van de bosbouw aan het verlagen van de concentratie is om die reden naar beneden bijgesteld.

Het kost elke wereldburger gemiddeld zo'n 225 euro per jaar om de wereldwijde temperatuursstijging als gevolg van het broeikaseffect onder de veilige norm van twee graden Celsius te houden. Dat meldde het IPCC op vrijdag 4 mei. De aanpak van het broeikaseffect heeft dan ook nauwelijks een effect op de economische groei, concludeert het IPCC.
Maar het daadwerkelijk realiseren van een lagere uitstoot is moeilijk te realiseren. Daarom heeft de groep wetenschappers die onder leiding van dr. Gert-Jan Nabuurs van Alterra het hoofdstuk over bosbouw schreven, de schatting van de bijdrage van die sector naar beneden bijgesteld. 'De vorige schattingen waren meer theoretisch', aldus Nabuurs. 'Men ging ervan uit dat er tientallen miljoenen hectaren bebost zouden kunnen worden, maar dat bleek lastig.'
De belangrijkste reden om de schattingen naar beneden bij te stellen zijn de praktijkervaringen die in de afgelopen decennia zijn opgedaan met bebossing en het stoppen van de ontbossing. Dat laatste bijvoorbeeld gaat erg moeizaam. Zo is in West-Europa de grond duur en het landgebruik versnipperd. In de tropen zijn de eigendomsstructuren complex, heerst armoede, en zijn de regeringen vaak niet daadkrachtig en soms corrupt. Bovendien dreigt in bijvoorbeeld Brazilië nu nieuwe ontbossing omdat boeren maïs verbouwen om te verwerken tot biobrandstof, en door de toenemende vraag naar soja voor Europese varkens.
Om te zorgen dat boeren stoppen met ontbossen of overstappen op bosbouw moet er dus meer betaald worden. De nieuwe cijfers komen van nieuwe, nauwkeurigere modellen die uitgaan van data van lokale veldexperimenten en betere cijfers leveren dan de simpelere, wereldwijde modellen. Die komen bij een marktprijs van 75 euro per ton CO 2 tot een vermindering van de uitstoot van 13,8 gigaton in 2030. De nieuwe berekeningen gaan uit van een vermindering van de CO 2 -uitstoot van 2,7 gigaton in 2030 bij een investering van gemiddeld 75 euro per ton.
Volgens Nabuurs is het voor de bosbouw nodig om naar een duurzame exploitatie te streven, met een constante oogst en bijplant, zodat de CO 2 zolang mogelijk wordt vastgehouden. Prioriteit nummer één blijft volgens Nabuurs het stoppen van de ontbossing, want dat kan leiden tot een halvering van de emissies.
Er ligt dus een enorm politiek probleem. 'Want in de landbouw spelen dezelfde zaken', stelt Nabuurs. De landbouw en de bosbouw zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer net zoveel uitstoot als die van de fossiele brandstoffen.