Nieuws - 1 januari 1970

Nederlandse bos verandert in loofbos

Nederlandse bos verandert in loofbos


In de Nederlandse bossen heeft zich een enorme verschuiving voorgedaan van
naald- naar loofbossen. Twintig jaar geleden bestond het bos vooral uit
naaldbomen, nu is er anderhalf maal zoveel loof- als naaldbos. De
verschuiving heeft zich vooral de laatste twintig jaar voorgedaan, volgens
ing Jan Clement en ir Lammert Kooistra van het Centrum voor Geo-informatie
(CGI).

De onderzoekers hebben de Eerste Bosstatistiek uit 1939-1942
gedigitaliseerd. De kaarten met informatie over de beplanting in Nederland
zijn daarmee bruikbaar geworden voor een langetermijnvergelijking met de
Vierde Bosstatistiek uit 1983 en met de digitale topografische kaart van
Nederland uit 2002 van de Topografische Dienst. Ten tijde van de Eerste
Bosstatistiek telde Nederland 180.000 hectare naaldbos en 13.000 hectare
loofbos. Uit de vergelijking blijkt dat tot 1983 zowel het areaal naaldbos
als het areaal loofbos licht stijgt. Na 1983 vervijfvoudigt het oppervlak
aan loofbossen, terwijl het oppervlak aan naaldbossen met de helft afneemt.
Volgens Clement zijn de cijfers enigszins geflatteerd, omdat de nieuwe
digitale topografische kaart werkt met veldjes van vijfhonderd bij
vijfhonderd meter, waarin hoofdboomsoorten worden aangemerkt. De
oorspronkelijke kaarten zijn gescand en digitaal bewerkt tot op 25 bij 25
meter nauwkeurig. Op die schaal zijn niet alleen de grotere bossen en
bosschages zichtbaar, maar ook de kleinere landschapselementen als
wegbeplantingen.In grote lijnen kloppen de cijfers echter wel, stelt
Clement.
Het ministerie van LNV wil het digitale bestand van de kaarten uit 1938
gebruiken als referentiemateriaal voor het Meetnet Kleine
Landschapselementen
Op de digitale kaart van bos, natuur en landschappelijke beplantingen die
het Centrum voor Geo-informatie maakte is duidelijk te zien hoe in de
verschillende provincies met bijvoorbeeld wegbeplantingen is omgegaan. In
Zeeuws-Vlaanderen overheersen de populieren langs de wegen, in Noord-
Holland zijn de patronen van iepen langs polderwegen te zien, en in de
Achterhoek is duidelijk zichtbaar hoe kleinschalig en rommelig het
landschap is. | .M.W.

Fotobijschrift
Naaldbomen beginnen steeds zeldzamer te worden in Nederland. Het oppervlak
aan naaldbossen is in twintig jaar met de helft afgenomen. | Foto G.A.