Nieuws - 1 januari 1970

Nederland krijgt eigen Toscane

Om het Groene Hart groen te houden, ontwikkelden onderzoekers van de Animal Sciences Group en Alterra drie alternatieven. Het onder druk staande gebied kan uitgroeien tot een 'slow region' waar beleving centraal staat zoals Toscane. Maar er zijn ook mogelijkheden voor grote melkveebedrijven en zelfs voor de vorming van moeras.

In het veenweidegebied van het Groene Hart hebben melkveehouders nog steeds de meeste grond in eigendom, maar erg goed hebben zij het in het gebied niet. Ir Oene de Jong van de Animal Sciences Group bedacht een concept waarmee de melkveehouderij in het veenweidegebied van het Groene Hart rendabeler is te maken.
Vier boeren werken volgens zijn plan samen in een bedrijf van on-Nederlandse proporties, met in totaal 2.000 hectare en 1.500 melkkoeien. Twee boeren melken ieder 600 à 700 koeien, een andere boer concentreert zich op het opfokken van jongvee, en één bedrijf richt zich op energieproductie en op het vleesvee. Het voordeel van dit concept is dat op de best ontwaterde percelen weidegang en voederwinning kan plaatsvinden, terwijl op de slecht ontwaterde grond energiegewassen worden geteeld, jongvee geweid, of aan natuurbeheer wordt gedaan.
Het Groene Hart kan zich volgens ir Willem Rienks van Alterra ook ontwikkelen tot 'slow region', een regio à la Toscane, waar de stadsbewoner zijn hart kan ophalen aan landschap, natuur, streekproducten en biologische bedrijven. 'In Toscane heb je mooi weer, een prachtig cultuurlandschap, allerlei streekproducten en interessante steden met kunst en cultuur. Dat heb je in het Groene Hart ook, alleen het weer laat wat te wensen over.'
Verder zijn de lager gelegen gronden van het Groene Hart heel geschikt als een moerasgebied à la de Everglades in Florida, waar waterrecreatie wordt gecombineerd met natuurontwikkeling en waterbeheer. De moerassen kunnen dienen als een waterbergingsgebied waar in de natte winter water wordt opgeslagen dat in de droge zomer weer gebruikt wordt in de land- en tuinbouw.
De onderzoekers gaan de alternatieven doorrekenen met subsidie van het stimuleringsprogramma voor cultuurhistorie Belvedere. 'Je kunt ruimtelijk differentiëren', vertelt Rienks. 'Daar waar het gebied er nog steeds zo bij ligt als duizend jaar geleden past de slow-gedachte heel goed. Daar waar het gebied in de loop van de tijd vijf keer op de schop is gegaan kun je heel goed het idee van de Everglades ontwikkelen, of grootschalige melkveehouderij.' / MW