Nieuws - 1 januari 1970

Nederland dreigt Kyoto-verplichting niet na te komen

Nederland dreigt Kyoto-verplichting niet na te komen

Nederland dreigt Kyoto-verplichting niet na te komen


Het zal voor Nederland moeilijk worden om eind 2004 een broeikasgas-
monitoringsysteem operationeel te hebben, een verplichting die volgt uit
het Kyoto-verdrag. Zelfs de Verenigde Staten, die het verdrag niet hebben
getekend, zijn er verder mee gevorderd.

Onderzoekers van Alterra hebben de huidige monitoringsystemen
geïnventariseerd. Ze wijzen erop dat er geen monitoringsysteem is voor de
koolstofbalans in bodems, methaangasemissie in veenweidegebieden en in- en
uitvoer van koolstof via de internationale handel van onder andere veevoer.
Deze componenten zijn belangrijk om de totale broeikasgasemissie van
Nederland te bepalen, en dus om te zien of Nederland zich houdt aan het
Kyoto-verdrag.
Waarschijnlijk duurt het langer dan een jaar om de nog ontbrekende
monitoringsystemen goed in orde te hebben. Het ministerie van LNV had
eerder moeten beginnen met de voorbereiding, vindt de projectleider van het
Alterra-onderzoek, ir. Gert-Jan Nabuurs.
Hij hoopt dat LNV nu alle zeilen bijzet. ,,Op een aantal punten scoren we
weliswaar goed, zoals op de monitoring van landgebruik en vegetatie -
Nederland is goed in landbouwstatistieken - maar in zijn geheel gezien
lopen we ver achter op landen als Australië, Zwitserland, Finland en zelfs
de VS. Die landen hebben al een uitgebreid broeikasgas-monitoringsysteem in
werking.’’
De beleidsmakers mogen zich wel achter de oren krabben, vindt Nabuurs.
,,Als geïndustrialiseerd land moet je je taak voor Kyoto serieus nemen. Als
je eind 2004 niet eens je monitoringsysteem op orde hebt hoef je je niet
meer te vertonen op de klimaatconferenties.’’
Nederland heeft vaak een grote mond tijdens de klimaatconferenties, weet
Nabuurs. ,,We dringen aan op transparantie en een gedegen winning van
gegevens, maar tegelijkertijd is het de vraag of we dat zelf zo goed kunnen
uitvoeren. Duidelijk is dat de landen die het Kyoto-verdrag tekenen, zich
niet helemaal realiseren wat ze eigenlijk tekenen. De consequenties ervan
worden onderschat.’’ | H.B.