Nieuws - 21 april 2011

'Natuurmonumenten raken deel bescherming kwijt'

Alterra wijst op mogelijk gat in bescherming 64 gebieden. Negatieve invloeden uit omgeving niet goed afgedekt.

9-Delleburen.jpg
Door de invoering van Natura-2000 zijn volgens staatssecretaris Bleker beschermde natuurmonumenten overbodig. Hij wil die speciale status daarom afschaffen. Maar voor een deel van die gebieden is dat mogelijk geen goed plan, wijst onderzoek van Alterra uit. Om precies te zijn, gaat het om 64 van de 189 gebieden die in de laatste drie decennia van de vorige eeuw zijn aangewezen als 'Beschermd Natuurmonument'. In totaal 3422 hectare natuurgebied.
Mirjam Broekmeyer (Alterra) onderzocht in opdracht van EL&I de waarden van de 64 gebieden en de gevolgen van het afschaffen van de beschermde status als natuurmonument. Die status  is min of meer achterhaald door de invoering van Natura-2000 en de Ecologische Hoofdstructuur. Twee van de drie natuurmonumenten liggen in Natura-2000 gebied. Op enkele kleinere gebiedjes na maakt de rest onderdeel uit van de EHS. En daar zit de pijn. De EHS beschermt volgens Broekmeyer alleen tegen directe ruimtelijke ingrepen in het gebied. Maar niet tegen veranderingen in bijvoorbeeld de waterhuishouding of stikstofbelasting in de directe omgeving van het natuurgebied.
Eerst het gat vullen
Als Beschermd Natuurmonument is die bescherming tegen externe factoren wel goed geregeld. Met aanvullend provinciaal beleid is dat beschermingsgat volgens Broekmeyer overigens wel op te vullen. 'Bijvoorbeeld met de Provinciale Ruimtelijke Verordening of met de aanwijzing als beschermd leefgebied in het kader van de Flora- en faunawet. Maar gaan provincies dat doen? De kans is aanwezig dat we straks met twaalf verschillende regimes zitten.'
Broekmeyer pleit er daarom voor de status als natuurmonument niet zomaar te schrappen. 'Eerst moet duidelijk zijn wat de gevolgen zijn voor de natuurwaarden. Er zitten heel bijzondere gebiedjes bij. Er is goed duidelijk te maken waarom je ze in stand zou moeten houden. Een groot deel van de gebieden is van betekenis voor de doelstellingen van de Habitatrichtlijn en draagt bij aan de internationale biodiversiteit.'
De kamercommissie bespreekt deze week de beschermde natuurmonumenten.